Publiczny Obrońca Praw Republiki Czeskiej jako organ do spraw równości w kontekście standardów wyznaczanych przez dyrektywy Unii Europejskiej

Agnieszka Gajda

Abstract

The subject of this study is evaluation of activities of the Public Defender of the Czech Republic in a scope of carrying out activities entrusted to him from 2009 as a national equality authority. It is intended to contribute to the promotion of the right to equal treatment of all persons irrespective of their race, ethnic origin, nationality, gender, sexual orientation, age, disability, religion, beliefs or views. In this respect, it also acts under provisions of the Constitution of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the so-called anti-discrimination law and many other statutory regulations. These tasks were entrusted to the ombudsman in the process of implementation of EU directives. EU regulator emphasized that one of the ways to strengthen protection against discrimination in EU Member States is to establish bodies in order to analyze problems related to discrimination, examine possible solutions and provide specific assistance to victims. The author of this study deliberate whether the Public Defender of Rights meets requirements for national equality bodies, recalling the criteria set out in so-called The Paris Principles, which define in details the aspect of the independence of the functioning of institutions that safeguard human rights. In addition, author presents the basic assumptions on which the activity of the ombudsman is based, as well as description of the practice, and its activities in the area of ensuring implementation of the principle of equality.
Author Agnieszka Gajda (FLA / DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsThe Public Defender of rights in the Czech Republic as a national equality authority in the context of standards set by directives of the European Union
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, ISSN 0208-6069, (B 4 pkt)
Issue year2018
Vol84
Pages111-124
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishPubliczny Obrońca Praw Republiki Czeskiej, krajowy organ do spraw równości, Konstytucja Republiki Czeskiej, Karta Podstawowych Praw i Wolności, zasada równości, zakaz dyskryminacji
Keywords in EnglishPublic Defender of Rights of Czech Republic, national authority for equality, Constitution of the Czech Republic, Charter of Fundamental Rights and Freedoms, principle of equality, prohibition of discrimination
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania jest ocena działalności Publicznego Obrońcy Praw Republiki Czeskiej w zakresie wykonywania działań powierzonych mu od 2009 roku jako krajowemu organowi do spraw równości. Ma on przyczyniać się do promowania prawa do równego traktowania wszystkich osób bez względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię, przekonania czy poglądy. W tym zakresie działa według postanowień Konstytucji Republiki Czeskiej, Karty Podstawowych Praw i Wolności, tzw. ustawy antydyskryminacyjnej oraz wielu innych ustaw. Zadania te zostały ombudsmanowi powierzone w ramach stosowania dyrektyw Unii Europejskiej. Podkreślano w nich, że jednym ze sposobów wzmocnienia ochrony przed dyskryminacją w państwach członkowskich UE jest powołanie organów, których zadaniem byłoby analizowanie problemów związanych z dyskryminacją, badanie możliwych rozwiązań i świadczenie konkretnej pomocy ofiarom. Autorka niniejszego opracowania zastanawia się, czy Publiczny Obrońca Praw spełnia wymogi stawiane krajowym organom do spraw równości, powołując się na kryteria określone w tzw. zasadach paryskich, które w sposób szczegółowy określają aspekt niezależności funkcjonowania instytucji stojących na straży praw człowieka. Ponadto przedstawia podstawowe założenia, na których opiera się działalność czeskiego ombudsmana oraz informacje dotyczące praktyki jego działalności w obszarze zapewnienia realizacji zasady równości.
DOIDOI:10.18778/0208-6069.84.08
URL https://doi.org/10.18778/0208-6069.84.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?