The mendicant orders in the State of the Teutonic Order in Prussia and Royal Prussia in the 13th-16th centuries - research proposal

Rafał Kubicki

Abstract

The aim of the proposed study is to illustrate a situation in which mendicant orders (Dominicans, Franciscans, Observants, Augustinians and Carmelites) conducted their activity in the State of the Teutonic Order and Royal Prussia from the perspective of individual congregations. To what extent were peripheral territories, from the point of view of the headquarters of individual congregation, forced to use solutions di8erent from those applied in Western Europe. Apart from the organizational perspective, we also mean to assess the potential of mendicant orders with regard to their property, their method of recruitment of management groups, their territorial origin as well as their signi+cance in the entire monastic province. All this will be analyzed from the perspective of their participation in the church and social lives of the areas as a stimulant for new forms of religious activities among lower layers of urban society.
Author Rafał Kubicki (FH / IH)
Rafał Kubicki,,
- Institute of History
Other language title versionsZakony mendykanckie w Państwie Zakonu Krzyżackiego i w Prusach Królewskich w XIII–XVI w. – postulaty badawcze
Pages37-50
Publication size in sheets0.75
Book Girsztowt Aleksandra, Kitowski Piotr, Gierszewski Andrzej (eds.): Origines et mutationes: transfer - exchange - power , 2017, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65705-74-7, 289 p.
Keywords in Englishmendicant orders, State of the Teutonic Order in Prussia, Royal Prussia
Abstract in PolishCelem planowanych badań jest uchwycenie specyfiki sytuacji, w jakiej działali mendykanci (dominikanie, franciszkanie, franciszkanie obserwanci, augustianie eremici i karmelici) w Prusach Krzyżackich i Królewskich z perspektywy poszczególnych zgromadzeń. W jakim stopniu terytoria peryferyjne z punktu widzenia głównych centrów organizacji poszczególnych zgromadzeń wymuszały zastosowanie innych rozwiązań od tych stosowanych w Europie Zachodniej. Obok perspektywy organizacyjnej dokonana zostanie również ocena potencjału mendykantów widzianego przez pryzmat posiadanych kadr, sposobu rekrutacji grup kierowniczych, ich pochodzenia terytorialnego oraz znaczenia w ramach całej prowincji zakonnej. Wszystko to rozpatrywane będzie w perspektywie ich udziału w życiu kościelnymi i społecznym tych obszarów, jako czynnik stymulujący nowe formy aktywności religijnej niższych warstw społeczności miejskich. Podstawą planowanych badań będzie kwerenda w źródłach drukowanych i archiwach państwowych w Polsce (Gdańsk, Toruń), kościelnych (Archiwum Diecezjalne w Pelplinie i Włocławku, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie), zakonnych (archiwa prowincjalne dominikanów, franciszkanów i karmelitów w Krakowie) oraz dawnym archiwum zakonu krzyżackiego przechowywanym w Tajnym Archiwum Państwowym Pruskich Dóbr Kultury w Berlinie Dahlem. Stan i rodzaj zachowanych źródeł oraz charakter instytucji zakonnych działających w ramach szerszych struktur, obejmujących całą łacińską Europę, powoduje, że informacje wydobyte z tych przekazów trzeba będzie stale konfrontować z wynikami analogicznych prac, dotyczących nie tylko tych samych jednostek administracji zakonnej, ale też dziejów całych zgromadzeń. Praca pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała w praktyce działalność zakonów mendykanckich, związanych tradycyjnie ze środowiskiem miejskim, na terenach, gdzie sieć miast powstawała właśnie wtedy, gdy przybyli tam mendykanci. Efektem pracy będzie też słownik biograficzny mendykantów, bez którego trudno wyobrazić sobie dalsze studia prozopograficzne nad duchowieństwem zakonnym, działającym nie tylko na tych terenach w późnym średniowieczu. Badania oparte zostaną na dostępnych źródłach historycznych zarówno drukowanych, jak i przede wszystkim rękopiśmiennych, przechowywanych w licznych archiwach w kraju i zagranicą. Dopiero dzięki zebraniu w jednej bazie niezwykle rozproszonych materiałów będzie możliwe opracowanie monograficzne tematu, w którym rozwiązane zostanie wiele kwestii szczegółowych. Potrzebę powstania takiego opracowania potwierdza lektura istniejącej literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej funkcjonowania poszczególnych zgromadzeń, w której obok licznych przekłamań znaleźć można wiele ewidentnych błędów, włącznie z niepoprawną lokalizacją poszczególnych klasztorów czy określeniem czasu ich fundacji.
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?