Rozwój tożsamości muzycznej w perspektywie dialogu z innymi

Rafał Lawendowski , Tomasz Besta , Marta Drzewiczewska

Abstract

A man’s life is embedded in the soundscape. A discipline called the social psychology of music analyses how sound and musical elements of the environment affect human psyche. It also explains the significance of musical context in the formation of a sense of self in individuals who are in relationships with others. Sharing musical experiences and getting involved in musical activities opens oneself to new kinds of experiences and provides new ways to perceive oneself. This may become a basis for self-development, promote better self-understanding, and create new forms of expression of both individual and social identity. Therefore, music turns out to carry meanings that facilitate understanding and transforming oneself in relations with others. Even though this matter was already debated in ancient times, many aspects of the issue have not been resolved to this day. As of now, there are no publications that systematically review the current state of knowledge. The primary goal of this article is to focus on the literature and to inspire researchers to explore this area scientifically. The text will provide as many references, results and theoretical approaches as possible; will present terminology associated with this issue; and will lay the groundwork for further scientific exploration of identity mechanisms connected with the social perception of music.
Author Rafał Lawendowski (FSS / IPsych / DRFQL)
Rafał Lawendowski,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
, Tomasz Besta (FSS / IPsych / DPPFP)
Tomasz Besta,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Marta Drzewiczewska (FSS / IPsych)
Marta Drzewiczewska,,
- Institute of Psychology
Other language title versionsDevelopment of musical identity in the perspective of dialog with others
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389 [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18 (4)
Pages139-160
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishtożsamość, rozwój, muzyka, grupa społeczna, tożsamość muzyczna
Keywords in Englishidentity, development, music, social group, musical identity
Abstract in PolishŻycie człowieka jest wtopione w pejzaż dźwiękowy. Społeczna psychologia muzyki to dyscyplina, która analizuje wpływ dźwiękowych/muzycznych elementów środowiska na psychikę człowieka. Jednocześnie wyjaśnia znaczenie kontekstu muzycznego dla kształtowania poczucia samego siebie jednostki pozostającej w relacji z innymi. Wspólne doświadczanie muzyki oraz zaangażowanie w aktywności muzyczne otwiera na nowe rodzaje doświadczeń, a także dostarcza nowych sposobów postrzegania siebie samego. Daje to podstawę do rozwoju osobistego, lepszego zrozumienia siebie samego, nowych form ekspresji tożsamości indywidualnej, ale także zbiorowej. Muzyka okazuje się zatem być nośnikiem znaczeń służących do poznawania i przekształcania siebie w relacji z innymi. O ile rozważania na ten temat prowadzili już starożytni, o tyle wiele kwestii z nimi związanych nie zostało rozstrzygniętych do dziś. Jak dotąd, brakuje analiz, które w sposób systematyczny podsumowałyby współczesną wiedzę na ten temat. Głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na literaturę, a także zainspirowanie badaczy do naukowej eksploracji tego obszaru. Uwaga czytelnika zostanie skierowana na jak największą liczbę pozycji źródłowych, wyników badań, podejść teoretycznych oraz terminów związanych z prezentowanym problemem, a jednocześnie sformułowane zostaną fundamenty pod dalszą naukową eksplorację mechanizmów tożsamościowych związanych ze społecznym odbiorem muzyki.
URL https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=169515
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-04-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-04-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back