Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną jako swoisty system o charakterze teoretycznym i praktycznym w procesie przemian

Sławomira Sadowska

Abstract

The chapter attempts to consider the changes that occurred both in the area of upbringing persons with intellectual disability and in a specialized field of special needs education- pedagogy of persons with intellectual disability. The abovementioned issues have been analysed with reference to the scientific paradigms shift of intellectual disability, the change of the socio-cultural context as well as developmental tendencies in special needs education. The presentation of the history behind the rise of the concept of possibilities of caretaking activities over persons with intellectual disability, which were established before the empowerment of special needs education, creates the area for historical as well as sociological analyses. By executing an intra-disciplinary revaluation of outdated and authorized history, the importance of disciplinary criteria of effective extension of disciplinary cognition (referring to the model of disciplinary non-continuity of science) has been indicated. These intra-disciplinary revaluations allow not only to criticize the past evaluations of the history of the discipline, but also to out-distance the products of false evaluation of the ability of a discipline to create valuable knowledge in not known areas. The sensitivity towards the variability of the dynamic forms of a science may not weaken the sensitivity to differentiate the scientific (disciplinary) form of knowledge.
Autor Sławomira Sadowska (WNS / IPed / ZPSpec)
Sławomira Sadowska
- Zakład Pedagogiki Specjalnej
Inne wersje tytułuPedagogy of persons with intellectual disability as a specific theoretical and practical system in the process of changes
Paginacja19-55
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych2.5
Książka Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława, Mróz Anna, Gembara Urszula (red.): (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7842-341-6, 297 s.
Słowa kluczowe w języku polskimpedagogika specjalna, niepełnosprawność intelektualna, zmiana paradygmatyczna
Słowa kluczowe w języku angielskimspecial needs education, intellectual disability, paradigm shift
Streszczenie w języku polskimW rozdziale podjęto się rozważenia przemian na gruncie wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i w wyspecjalizowanej dziedzinie pedagogiki specjalnej – pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwestie te analizowano w odwołaniu do zmieniających się naukowych paradygmatów niepełnosprawności intelektualnej, zmian kontekstu społeczno-kulturowego oraz tendencji rozwojowych w pedagogice specjalnej. Zaprezentowanie historycznego rysu powstawania koncepcji o możliwościach działań opiekuńczych nad ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, jakie zrodziły się przed dyscyplinarnym umocowaniem pedagogiki specjalnej, tworzy przestrzeń nie tylko dla analiz w duchu historycznym, ale także w optyce socjologicznej. Dokonując wewnątrzdyscyplinarnego przeszacowania historii przedawnionej i sankcjonowanej, wskazano na wagę dyscyplinarnych kryteriów efektywnego poszerzenia dyscyplinarnego poznania (w odwołaniu do modelu nieciągłości dyscyplinarnej nauk). Te wewnątrzdyscyplinarne przeszacowania pozwalają nie tylko na krytykę minionych ocen przeszłości dyscypliny, ale też na dystansowanie się do produktów fałszywych ocen zdolności dyscypliny do tworzenia wiedzy wartościowej w nowych dla niej obszarach. Wrażliwość na zmienność form dynamiki nauki nie może osłabiać wrażliwości na różnicowanie postaci naukowej (dyscyplinarnej) wiedzy.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?