Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną jako swoisty system o charakterze teoretycznym i praktycznym w procesie przemian

Sławomira Sadowska

Abstract

The chapter attempts to consider the changes that occurred both in the area of upbringing persons with intellectual disability and in a specialized field of special needs education- pedagogy of persons with intellectual disability. The abovementioned issues have been analysed with reference to the scientific paradigms shift of intellectual disability, the change of the socio-cultural context as well as developmental tendencies in special needs education. The presentation of the history behind the rise of the concept of possibilities of caretaking activities over persons with intellectual disability, which were established before the empowerment of special needs education, creates the area for historical as well as sociological analyses. By executing an intra-disciplinary revaluation of outdated and authorized history, the importance of disciplinary criteria of effective extension of disciplinary cognition (referring to the model of disciplinary non-continuity of science) has been indicated. These intra-disciplinary revaluations allow not only to criticize the past evaluations of the history of the discipline, but also to out-distance the products of false evaluation of the ability of a discipline to create valuable knowledge in not known areas. The sensitivity towards the variability of the dynamic forms of a science may not weaken the sensitivity to differentiate the scientific (disciplinary) form of knowledge.
Author Sławomira Sadowska (FSS/IE/DSpecE)
Sławomira Sadowska,,
- Division of Special Education
Other language title versionsPedagogy of persons with intellectual disability as a specific theoretical and practical system in the process of changes
Pages19-55
Publication size in sheets2.50
Book Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława, Mróz Anna, Gembara Urszula (eds.): (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7842-341-6, 297 p.
Keywords in Polishpedagogika specjalna, niepełnosprawność intelektualna, zmiana paradygmatyczna
Keywords in Englishspecial needs education, intellectual disability, paradigm shift
Abstract in PolishW rozdziale podjęto się rozważenia przemian na gruncie wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i w wyspecjalizowanej dziedzinie pedagogiki specjalnej – pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwestie te analizowano w odwołaniu do zmieniających się naukowych paradygmatów niepełnosprawności intelektualnej, zmian kontekstu społeczno-kulturowego oraz tendencji rozwojowych w pedagogice specjalnej. Zaprezentowanie historycznego rysu powstawania koncepcji o możliwościach działań opiekuńczych nad ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, jakie zrodziły się przed dyscyplinarnym umocowaniem pedagogiki specjalnej, tworzy przestrzeń nie tylko dla analiz w duchu historycznym, ale także w optyce socjologicznej. Dokonując wewnątrzdyscyplinarnego przeszacowania historii przedawnionej i sankcjonowanej, wskazano na wagę dyscyplinarnych kryteriów efektywnego poszerzenia dyscyplinarnego poznania (w odwołaniu do modelu nieciągłości dyscyplinarnej nauk). Te wewnątrzdyscyplinarne przeszacowania pozwalają nie tylko na krytykę minionych ocen przeszłości dyscypliny, ale też na dystansowanie się do produktów fałszywych ocen zdolności dyscypliny do tworzenia wiedzy wartościowej w nowych dla niej obszarach. Wrażliwość na zmienność form dynamiki nauki nie może osłabiać wrażliwości na różnicowanie postaci naukowej (dyscyplinarnej) wiedzy.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?