Globalization process in the maritime transport - causes, symptoms and effects

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Ernest Czermański , Olga Dębicka , Tomasz Czuba

Abstract

Globalization poses new challenges and creates development opportunities for strong and dynamic companies and new branches that shape markets and the economy in the global dimension. This process has a major impact both on the economies of countries, particular branches of economic activity, as well as on economic entities operating in maritime transport. Despite various activities in individual countries of the world, globalization affects the functioning of virtually all enterprises regardless of their size and form of business. This process forces enterprises to take active measures to, on the one hand, "defend" their own market from competition, and the other to seek new, attractive markets for their goods and services. The economic activities undertaken in every country of the world depend on many factors. Although the globalization process makes these factors similar, still their impact seems to be quite diverse. The dynamics of observed changes in the economy is also different. The aim of the article is to present a reflection on the strength of changes in the global economy at the global level and an attempt to show the interdependence between economic globalization and the development of maritime shipping. To this end, two directions were delineated in the considerations. The first one, indicating the importance of globalization in the development of maritime shipping and the second one, indicating the share of developing intermodal technologies in expanding and developing globalization processes in the global economy. Such a division results from the nature of both these phenomena and their mutual correlation, as the interdependence between all phenomena that take place in the global economy is obvious. Therefore, according to the theory of economics, one should not prove whether the phenomena are related to each other, but how, how strong are the connections and on which levels they occur.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE/IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Ernest Czermański (FE/IMTST)
Ernest Czermański,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Olga Dębicka (FE/IMTST)
Olga Dębicka,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Tomasz Czuba (FE/IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
Journal seriesAnnales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica, ISSN 1454-9409, e-ISSN 2344-4975, (0 pkt)
Issue year2019
Vol21
No1
Pages65-74
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishglobalizacja, transport, żegluga morska
Keywords in Englishglobalization, transport, maritime shipping
Abstract in PolishGlobalizacja stawia nowe wyzwania i stwarza możliwości rozwoju dla silnych i dynamicznych przedsiębiorstw oraz nowych branż, które kształtują rynki i gospodarkę w wymiarze globalnym. Proces ten ma istotny wpływ zarówno na gospodarki krajów, poszczególne gałęzie działalności gospodarczej, jak i na podmioty gospodarcze działające w transporcie morskim. Pomimo różnorodnych działań w poszczególnych krajach świata, globalizacja wpływa na funkcjonowanie praktycznie wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i formy działalności. Proces ten zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania aktywnych działań, aby z jednej strony "bronić" własnego rynku przed konkurencją, a z drugiej strony poszukiwać nowych, atrakcyjnych rynków zbytu dla swoich towarów i usług. Działania gospodarcze podejmowane w każdym kraju świata zależą od wielu czynników. Choć proces globalizacji sprawia, że czynniki te są do siebie podobne, to jednak ich wpływ wydaje się być dość zróżnicowany. Inna jest również dynamika obserwowanych zmian w gospodarce. Celem artykułu jest przedstawienie refleksji na temat siły zmian w gospodarce światowej na poziomie globalnym oraz próba ukazania współzależności pomiędzy globalizacją gospodarczą a rozwojem żeglugi morskiej. W tym celu wyznaczono dwa kierunki rozważań. Pierwszy z nich, wskazujący na znaczenie globalizacji w rozwoju żeglugi morskiej oraz drugi, wskazujący na udział rozwoju technologii intermodalnych w rozszerzaniu i rozwoju procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej. Taki podział wynika z charakteru obu tych zjawisk i ich wzajemnej korelacji, gdyż wzajemna zależność pomiędzy wszystkimi zjawiskami zachodzącymi w gospodarce światowej jest oczywista. Dlatego też, zgodnie z teorią ekonomii, nie należy udowadniać, czy zjawiska te są ze sobą powiązane, ale jak, jak silne są te powiązania i na jakich poziomach występują.
DOIDOI:10.29302/oeconomica.2019.21.1.7
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Oniszczuk_Jarzabek_Aneta_Czermanski_Ernest_Debicka_Olaga_Czuba_Tomasz_Globalization_process_2019.pdf Oniszczuk_Jarzabek_Aneta_Czermanski_Ernest_Debicka_Olaga_Czuba_Tomasz_Globalization_process_2019.pdf 436,72 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-04)
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?