Rola Komisji Nadzoru Finansowego w ograniczaniu ryzyka dla inwestorów na polskim rynku obligacji na przykładzie niewypłacalności spółki GetBack S.A.

Błażej Lepczyński , Piotr Pisarewicz

Abstract

The growing importance of the corporate bond market in comparison with a number of risks related to their purchase indicates how important the role of trust and investor security is. They are exposed to a number of risks, in particular credit risk related to the issuer’s insolvency. The case of stopping the debt service by GetBack SA and the scale of the disclosed fraud constituted the premise for research on the role and possibilities of limiting the negative phenomena on this market by the PFSA. The aim of the study is to assess the role and activities of the PFSA in limiting the risk on the Polish corporate bond market. The research allowed to identify significant gaps in this area and formulate recommendations, the implementation of which could raise the security and transparency of the domestic corporate bond market in the future. Recommendations indicated in the study include, in particular, supervision over the so-called private offers, methods and quality of distribution through intermediaries as well as assigning ratings to bonds sold on the Polish market. An important conclusion is the identified gap between the possibilities and the actual actions taken by the supervising office in the scope of the audited company. The authors hope that the development and recommendations indicated in it will be a contribution to changes that increase investor security in this market segment.
Author Błażej Lepczyński (FM/KBiF)
Błażej Lepczyński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Piotr Pisarewicz (FM/KBiF)
Piotr Pisarewicz,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsThe role of the Polish Financial Supervision Authority in limiting the risk for investors on the Polish bond market on the example of the insolvency of GetBack S.A.
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/1
Pages133-149
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishobligacje, ryzyko, organ nadzoru, ocena
Keywords in Englishbonds, risk, authority, assessment
Abstract in PolishRosnące znaczenie rynku obligacji korporacyjnych w zestawieniu z szeregiem ryzyk związanych z ich nabywaniem wskazuje, jak istotną rolę odgrywa zaufanie i bezpieczeństwo inwestorów. Narażeni są oni na szereg ryzyk, a w szczególności ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością emitenta. Przypadek wstrzymania obsługi długu przez spółkę GetBack i skala ujawnionych nadużyć stanowiła przesłankę do badań nad rolą i możliwościami ograniczania negatywnych zjawisk na tym rynku przez KNF. Celem opracowaniu jest tym samym ocena roli i działań KNF w ograniczaniu ryzyka na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Badanie pozwoliło zidentyfikować istotne luki w tym zakresie i sformułować rekomendacje, których wdrożenie mogłoby podnieść w przyszłości bezpieczeństwo i przejrzystość rodzimego rynku obligacji korporacyjnych. Rekomendacje wskazane w opracowaniu obejmują w szczególności nadzór nad limitami tzw. ofert prywatnych, sposobami i jakością dystrybucji przez pośredników jak i nadawanie ratingów obligacjom sprzedawanym na rynku polskim. Istotną konkluzją jest zidentyfikowana luka pomiędzy możliwościami a rzeczywiście podjętymi działaniami przez urząd nadzoru w zakresie badanej spółki. Autorzy mają nadzieję, iż opracowanie oraz wskazane w nim rekomendacje będą stanowiły przyczynek do zmian zwiększających bezpieczeństwo inwestorów w tym segmencie rynku.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Lepczynski_Blazej_Rola_Komisji_2018.pdf Lepczynski_Blazej_Rola_Komisji_2018.pdf 274,68 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?