Suburbanizacja demograficzna i przestrzenna na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

Grzegorz Masik

Abstract

The aim of the paper is to identify demographic and spatial suburbanization in the Gdańsk- -Gdynia-Sopot Metropolitan Area. To illustrate the issue, a coverage map and statistical data taking into account the dynamics indicators were used. Data from the Central Statistical Office demonstrate stagnation of the population in the core of the metropolis, but the data do not include unregistered migrants. The results show intensive growth of population in the near suburban zone, i.e. functional zone and slight increase in the further sub which is one of the measures of spatial urbanization indicates that the highest growth is recorded in near suburban zone and next in the core of the metropolis i.e. in Gdańsk, Gdynia and Sopot. In the further suburban zone the process of extensive suburbanization is observed. Additionally, suburbanization is being affected by the new railway line, i.e. the Pomeranian Metropolitan Railway. The first changes of increasing in construction can be noticed. It should be emphasized that the new railway favors concentrating the suburbanization process by new investments located near the line. Especially in the area of the city of Gdańsk, an increasing number of housing estates are being built in sites near the metropolitan railway. Moreover, a lot of investments are being made in the neighboring rural district of Żukowo, in which the number of issued decisions on building conditions increased significantly. The forecasts indicate an increase in the population of the suburban area, especially the rural population, therefore this investment proved to be adequate and necessary, allowing to direct so far chaotic process of suburbanization.
Author Grzegorz Masik (FOG / IG / DS-EG)
Grzegorz Masik,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsDemographic and spatial suburbanization in the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area
Journal seriesStudia Obszarów Wiejskich, ISSN 1642-4689, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol50
Pages155-170
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishsuburbanizacja, obszar metropolitalny, kolej metropolitalna
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja suburbanizacji demograficznej i przestrzennej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dla zobrazowania zagadnienia posłużono się mapą zasięgu oraz tabelami z danymi statystycznymi i wskaźnikami dynamiki. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na stagnację liczby ludności w rdzeniu metropolii, jednak pomijają kwestie napływu ludności nierejestrowanej. Obserwuje się ponadto intensywny wzrost w bliższej strefie podmiejskiej, tj. strefie funkcjonalnej oraz nieznaczny wzrost w dalszej strefie podmiejskiej, tj. potencjalnej strefie funkcjonalnej. Dynamika liczby nowych mieszkań oddanych do użytku, która jest jedną z miar urbanizacji przestrzennej wskazuje, że jest ona najwyższa w bliższej strefie podmiejskiej, a następnie w rdzeniu metropolii – Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W dalszej strefie podmiejskiej ma natomiast miejsce proces ekstensywnej suburbanizacji. Dodatkowo na suburbanizację przestrzenną wpływa nowa linia kolejowa, Pomorska Kolej Metropolitalna. Zauważyć można pierwsze zmiany przejawiające się wzrostem ruchu budowlanego. Należy stwierdzić, że nowa linia sprzyja ukierunkowaniu procesu suburbanizacji, koncentrując nowe inwestycje w jej pobliżu. W obliczu prognoz wskazujących na wzrost liczby ludności badanej strefy podmiejskiej, szczególnie ludności wiejskiej, należy stwierdzić, że inwestycja ta jest trafnym i potrzebnym rozwiązaniem.
DOIDOI:10.7163/SOW.50.9
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back