Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych

Piotr Pisarewicz

Abstract

Purpose - Analysis of the legal standards and requirements on banking sector in the field of internal control mechanisms since the 1997. The dynamic development of financial markets and globalization have contributed in recent decades to the promotion of services and internationalization of banks, resultingin a rise of the number of new risks faced by banks and other financial institutions. Internal control is a key element of the safety of the banks and provides standards resulting in minimizing all types of risks to which they are exposed. Design/methodology/approach - Retrospective analysis of legislation since 1997. It was based mainly on themethods: observation, analysis and logical design.Findings - Studies have shown that the structure of regulation on internal control is very complex. It has sources in the legal acts of the highest order (the Act) and non-higher order (regulations, resolutions, recommendations).Originality/value - This study is part of a broader study on security at financial sector in terms of both financialinstitutions and their clients.
Author Piotr Pisarewicz (FM / DFFR)
Piotr Pisarewicz,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsAnalysis of the internal control standards and legal requirements in banks in the context of globalization of financial markets
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages493-506
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkontrola wewnętrzna, bank, sektor finansowy, regulacje prawne, ustawy, rekomendacje
Keywords in Englishinternal control, bank, financial sector regulations, law, recommendation
Abstract in PolishCel - Analiza zmian wymogów formalnoprawnych i standardów w zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w sektorze bankowym. Dynamiczny rozwój rynków finansowych oraz globalizacja przyczyniły się w ostatnich dekadach do upowszechnienia usług oraz internacjonalizacji banków, co skutkuje wzrostem liczby nowych ryzyk, przed którymi stoją banki i pozostałe instytucje finansowe. W celu odpowiedzi na pytanie odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa banków jako przedsiębiorstw działających na rynku finansowym, dokonano dogłębnej analizy aktów prawnych i dokumentów regulujących w sposób bezpośredni lub pośredni zagadnienia dotyczące kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania banków i zapewnia standardy skutkujące minimalizowaniem wszystkich rodzajów ryzyk, na które są one narażone.Metodologia badania - Analizę retrospektywną aktów prawnych obowiązujących od 1997 roku oparto głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej.Wynik - Badania wykazały, iż struktura regulacji dotyczących kontroli wewnętrznej jest bardzo rozbudowana i złożona. Ma swoje źródło zarówno w aktach prawnych wyższego rzędu (ustawy), jak i niższego (rozporządzenia,uchwały, rekomendacje KNF). Wraz z rozwojem sektora bankowego wymogi formalne w badanej kwestii podlegały dynamicznym zmianom, które wskazano i opisano w kolejności chronologicznej.Oryginalność/wartość - Niniejsze opracowanie jest częścią szerszych badań autora nad zagadnieniami sektora finansowego w zakresie bezpieczeństwa instytucji finansowych oraz ich klientów. Badania obejmują obszar nauki i praktyki analizowanego przedmiotu nieopisywany szerzej w takim ujęciu oraz kontekście.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-39
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6922/26899.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?