Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych

Danuta Rucińska , Andrzej Ruciński

Abstract

Contemporary airports transformed from branch points and transport nodes into multifunctional buesiness objects. They are the leading force behind the socio-economic potential of space management structures. Aviation has become the focus of diffusion of trends in global technological, spatial and demographic development and the formation of new socioeconomic relationships. As a place of intensified concentration of population flows and investment locations, they strengthen the competitiveness of modern urbanized areas. Around modern airports are created “perimeter areas” of new usability of space. They are carriers of modern, focused development of modern urban and regional structures. The airport’s zones, on the basis of feedback, reinforce the importance and development of airports. Airports are characterized by synergistic interdependence of development and benefits. The aim of the study is to present the determinants, scope and effects of the influence of the metropolitan function and the region-forming airports on the development of the airport-related area on the example of the Gdansk airport.
Author Danuta Rucińska (FE / DTM)
Danuta Rucińska,,
- Department of Transportation Market
, Andrzej Ruciński
Andrzej Ruciński,,
-
Other language title versionsInterdependence of airport development and space management structures with consideration the airport-related areas
Journal seriesPrace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ISSN 1426-5915, (0 pkt)
Issue year2017
Vol20 (2)
Pages57-68
Publication size in sheets0.87
Keywords in Polishporty lotnicze, strefy okołolotniskowe, struktury zagospodarowania przestrzeni
Keywords in Englishairports, airport-related areas, space management structures
Abstract in PolishWspółczesne porty lotnicze z gałęziowych punktów i węzłów transportowych przekształcają się w multifunkcjonalne obiekty gospodarcze. Aktywizują one społeczno-gospodarczy potencjał struktur zagospodarowania przestrzeni. Porty lotnicze stały się ogniskami dyfuzji tendencji globalnych osiągnięć technologicznych, przestrzennodemograficznych i kształtowania nowych, społeczno-ekonomicznych relacji. Jako miejsca nasilonej koncentracji przepływów ludności i lokalizacji inwestycji wzmacniają konkurencyjność współczesnych obszarów zurbanizowanych. Generują nowe miejsca pracy i prestiżową działalność w ich otoczeniu. Wokół współczesnych portów lotniczych powstają strefy okołolotniskowe, obszary o nowej użyteczności przestrzeni. Są one nośnikami nowoczesnego, ukierunkowanego rozwoju współczesnych struktur miejskich i regionalnych. Strefy okołolotniskowe, na zasadzie sprzężenia zwrotnego wzmacniają znaczenie i rozwój portów lotniczych. Porty lotnicze z otoczeniem cechują synergiczne współzależności rozwoju oraz osiągane korzyści. Celem opracowania jest prezentacja uwarunkowań, zakresu i efektów wpływu funkcji miastotwórczej oraz regionotwórczej portów lotniczych na rozwój stref okołolotniskowych na przykładzie portu lotniczego w Gdańsku.
DOIDOI:10.4467/2543859XPKG.17.011.7393
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/10221/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back