Zarządzanie ryzykiem w działalności szkoły wyższej w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

A school which wants to survive, prosper and develop must take risks. The main duty of those responsibly managing a school (rector, chancellor and bursar) is to know threats portfolio, with which a school copes and which may occur in future. They decide, if a given risk is acceptable and, if not, what kind of actions should be undertaken to optimize and mitigate it. The activity in risk conditions has a special place in performance of each college. There is no way of imagining a college on educational services market without its stable development. Moreover the proper risk management must be founded on trust and oftentimes should have integrated management features within the framework of an organization. Questioning and inobservance of this foundation may easily lead to risk aggravation and consequently threaten to destabilize whole higher education system and separate colleges. Therefore the need to monitor and mitigate risk in academic institutions is indispensable.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsRisk management in college activity in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol24
Pages129-144
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishSzkoła, która chce przetrwać, prosperować i się rozwijać, musi podejmować ryzyko. Głównym obowiązkiem odpowiedzialnie zarządzających szkołą (rektora, kanclerza i kwestora) jest znajomość portfela zagrożeń, z jakimi zmaga się obecnie szkoła oraz zagrożeń, które mogą powstać w przyszłości. Osoby te decydują, czy dane ryzyko jest akceptowalne, a jeżeli nie jest, jakie działania należy w związku z tym podjąć, aby to ryzyko optymalizować i ograniczać. Działalność w warunkach ryzyka zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdej szkoły wyższej. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie uczelni na rynku usług edukacyjnych bez stabilnego jej rozwoju. Ponadto właściwe zarządzanie ryzykiem musi być oparte na zasadzie zaufania oraz często mieć charakter zarządzania zintegrowanego w ramach danej organizacji. Podważanie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu szkolnictwa wyższego i poszczególnych uczelni. Stąd niekwestionowana jest konieczność monitorowania i ograniczania ryzyka w instytucjach naukowo-dydaktycznych.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 5.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back