Analiza pojęcia człowiek w koncepcji językowej S. Kripke i H. Putnama w świetle współczesnej embriologii i etyki P. Singera

Tomasz Jaszczewski

Abstract

Praca przedstawia analizę pojęcia człowiek w świetle koncepcji bezpośredniego odniesienia S. Kripke i H. Putnama oraz problemy wynikające z konfrontacji jej z niektórymi zagadnieniami embriogenezy ludzkiej. Oceniono również czy analiza pojęcia człowiek w kontekście tej teorii ma wpływ na przyznanie statusu moralnego embrionowi ludzkiemu w obszarze etyki praktycznej P.Singera . W latach 70. Kripke i Putnam zakwestionowali dotychczasowy, tradycyjny model rozumienia znaczenia pojęć ogólnych. Koncepcja Kripke i Putnama przenosi punkt ciężkości semantyki z intencji jednostki na sposób posługiwania się nazwą przez wspólnotę komunikacyjną. Koncepcja odchodzi od analizy znaczenia terminów polegającej na ocenie kryteriów składających się na treść nazw i wyszukiwaniu desygnatów spełniających te kryteria. Podstawowym jawi się za to określenie cechy bazowej, która sprawia, że rzeczy są danego rodzaju. Analizując pojęcie człowiek, zgodnie z koncepcją Kripke i Putnama, cechą bazową jest struktura genetyczna. Istota człowieka jest odkrywana empirycznie, gdyż człowiek jest organizmem z pewną genetyczną naturą. Pozwala to również odkryć, że rzeczy które pozornie różnią się od paradygmatu człowieka, takie jak zygota, embrion, w rzeczywistości należą do zakresu pojęcia ogólnego człowiek. Najnowsza genetyka potwierdza, że w momencie zapłodnienia komórki jajowej pojawia się nowa istota, wyposażona we wszystkie właściwe sobie cechy określone przez genom. Nie dla wszystkich jest to jednak oczywiste, że moment zapłodnienia jest początkiem indywidualnego istnienia, czego przykładem jest problematyka bliźniąt monozygotycznych. Etyka praktyczna Singera zmierza do określenia jakie obowiązki mamy wobec innych istot. Singer rozwiązuje problem moralnych zobowiązań wyróżniając 3 klasy istot; mianowicie istoty bez świadomości, do których zalicza m.in. embriony, istoty świadomie odczuwające (w tej grupie klasyfikuje płody ludzkie) oraz osoby. Powyższe klasy nie są przyporząd-kowane określonym gatunkom, a ujęcie osoby jest ściśle aktualistyczne. Dla Singera prawo do istnienia i roszczenia do nieograniczonej ochrony i integralności, istoty ludzkie mają tylko wtedy, gdy wyjdą poza stan antropomorficzny i staną się osobami. Teoria Kripke i Putnama nie wpływa na nadanie statusu moralnego embrionowi i płodowi ludzkiemu w obszarze etyki Singera, gdyż nie zalicza on ich do klasy osób.
Author Tomasz Jaszczewski (FSS)
Tomasz Jaszczewski,,
- Faculty of Social Sciences
Pages46-58
Publication size in sheets0.97
Book Nowak Beata A., Maciąg Kamil (eds.): Filozoficzne rozważania o naturze człowieka, 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65598-74-5, 226 p.
Keywords in Polishczłowiek, embrion, teoria bezpośredniego odniesienia, konsekwencjalizm
URL http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/192/Filozoficzne%20rozwa%C5%BCania%20o%20naturze%20cz%C5%82owieka.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back