Od publicznego rozumienia nauki do komunikacji naukowej. Uwarunkowania rozwoju komunikacji naukowej w Polsce

Sylwia Mrozowska

Abstract

This article is devoted to selected aspects of scientific communication in Poland. Its aim is to draw attention to the role of scientific communication in public understanding of science and to indicate the most important determinants of the development of scientific communication in Poland. It is assumed in the article that scientific communication and the popularization of research results are activities undertaken by scientists, science units and entities acting for the benefit of science in specific systemic, financial, legal or political conditions. Therefore, in order to assess the determinants of the development of scientific communication in a given country it is necessary, first of all, to get know the conditions in which it takes place. An institutional-legal analysis was used to prove this thesis. In the first, descriptive part of the article the history of the development of public understanding of science and its relationship with the development of scientific communication are mentioned, the second, research part refers to the results of the analysis of basic legal acts and available data in the scope of: the place and role of scientific communication in Polish scientific policy, including the present state of the higher education system and the solutions proposed in the reform of higher education prepared by the Ministry of Science and Higher Education; the place and role of popularization of research results in the development strategy of a scientific unit on the example of the University of Gdańsk and university/researcher’s obligations in the field of scientific communication towards research funding institutions.
Author Sylwia Mrozowska (FSS/IPS/DCHPT)
Sylwia Mrozowska,,
- Division of Contemporary History and Political Thought
Other language title versionsFrom public understanding of science to scientific communication. Conditions of the development of scientific communication in Poland
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages33-50
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkomunikacja naukowa, społeczne rozumienie nauki
Keywords in Englishscience communication, public understanding of science
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest wybranym aspektom komunikacji naukowej w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę komunikacji naukowej w publicznym rozumieniu nauki i wskazanie najważniejszych uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. W artykule założono, że komunikacja naukowa oraz popularyzacja wyników badań to aktywności podejmowane przez naukowców, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki w konkretnych warunkach systemowych, finansowych, prawnych czy politycznych. Dlatego ocena uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w danym państwie wymaga w pierwszej kolejności poznania warunków, w jakich się ona odbywa. W celu udowodnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą instytucjonalno-prawną. W pierwszej części artykułu (o charakterze opisowym) przywołano historię rozwoju publicznego rozumienia nauki i jej związki z rozwojem komunikacji naukowej, w drugiej części – badawczej – przywołano wyniki analizy podstawowych aktów prawnych i danych zastanych w zakresie: miejsca i roli komunikacji naukowej w polskiej polityce naukowej, w tym stan obecny systemu szkolnictwa wyższego oraz rozwiązania proponowane w opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformie szkolnictwa wyższego; miejsca i roli popularyzacji wyników badań w strategii rozwoju jednostki naukowej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zobowiązań uczelni/naukowca w zakresie komunikacji naukowej wobec instytucji finansujących badania naukowe.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5457
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3047/2476
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Mrozowska_Sylwia_Od_publicznego_rozumienia_2017.pdf Mrozowska_Sylwia_Od_publicznego_rozumienia_2017.pdf 545,91 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?