Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce

Małgorzata Wiśniewska , Ewa Malinowska , Kinga Piekarska

Abstract

The research problem raised in the article is the answer to the question: what dimensions/components can create a food safety culture and can it be measured? The aim of the article, in its epistemological part, was to present the general essence of food safety culture and its possible components, and in the empirical part – to present the results of its measurement research, on the example of the chosen organization X. The research methods used to achieve these goals were: the analysis of the literature on the studied subject, the method of a questionnaire survey and the method of synthesis and logical reasoning. The article begins with the presentation of research assumptions, then focuses on presenting the phenomenon and the concept of food safety culture and its components. In the research part, the level of food safety culture in restaurant X was recognized and analyzed. The culture of food safety was assessed from the perspective of three main criteria, such as: “Employees”, “Management” and “Self-assessment”. In the study the authors used the questionnaire elaborated by J.A. Neal et al.. It was also possible to recognize the strength and weakness of food safety culture within individual criteria. On this basis, changes and improvements were proposed in the existing practices of the studied organization.
Author Małgorzata Wiśniewska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Wiśniewska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Kinga Piekarska (FM)
Kinga Piekarska,,
- Faculty of Management
Other language title versionsFood safety culture in theory and practice
Journal seriesProblemy Jakości, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol50
No11
Pages7-15
Publication size in sheets1
Keywords in Polishkultura organizacyjna, kultura bezpieczeństwa żywności, pomiar
Keywords in Englishorganizational culture, food safety culture, assessment
Abstract in PolishProblemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/składowe mogą tworzyć kulturę bezpieczeństwa żywności i czy można dokonać jej pomiaru? Celem artykułu, w jego części teoriopoznawczej, było zaprezentowanie ogólnej istoty kultury bezpieczeństwa żywności i jej możliwych składowych, zaś w części empirycznej – przedstawienie wyników badań jej pomiaru na przykładzie wybranej organizacji X. Metodami badawczymi, jakie wykorzystano, by zrealizować te cele, były odpowiednio: analiza literatury przedmiotu, metoda badania ankietowego z techniką kwestionariuszową oraz metoda syntezy i wnioskowania logicznego. Artykuł zaczyna się od zaprezentowania założeń badawczych, następnie koncentruje się na przedstawieniu zjawiska i pojęcia kultury bezpieczeństwa żywności oraz jej składowych. W części badawczej rozpoznano i przeanalizowano poziom kultury bezpieczeństwa żywności w restauracji X. Kulturę bezpieczeństwa żywności oceniano z perspektywy trzech głównych kryteriów, takich jak: „Pracownicy”, „Kierownictwo” i „Samoocena”. Autorki w badaniu wykorzystały kwestionariusz opracowany przez J.A. Neala z zespołem. Możliwe było również rozpoznanie siły i słabości kultury bezpieczeństwa żywności w ramach poszczególnych kryteriów. Na tej podstawie zaproponowano zmiany i udoskonalenia w istniejących praktykach badanej organizacji.
DOIDOI:10.15199/48.2018.11.1
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?