Szkolne technolęki. Jak nauczyciele rozumieją rolę i skutki obecności technologii mobilnych w szkolnej przestrzeni

Lucyna Kopciewicz

Abstract

The article presents and discusses the results of phenomenographical research conducted in the primary school in Poland. The study aims at analyzing how teachers, in situations unprovoked by the researcher, understand and assess the fact of the technologization of their school (the implementation of mobile devices). The cognitive result of the phenomenography is the determination of a map of meanings (technology defined as poison, addictive drug or Trojan horse) that reveals various ways how teachers understand mobile devices and their educational and cultural roles.
Author Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DTE)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Theory of Education
Other language title versionsSchool techno-fears. How teachers understand the role and effects of mobile technologies at school
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2019
Vol22
No1 (85)
Pages51-64
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishszkoła, nauczyciele, technologie mobilne, technofobiczny dyskurs, fenomenografia
Keywords in Englishschool, teachers, mobile technology, technophobic discourse, phenomenography
Abstract in PolishW artykule prezentowane są i dyskutowane wyniki badania fenomenograficznego prowadzonego w szkole podstawowej w Polsce. Celem badań jest przeanalizowanie, jak nauczyciele, w sytuacjach nieprowokowanych przez badacza, rozumieją i oceniają technologizację ich szkoły (wdrożenie technologii mobilnych). Poznawczym rezultatem fenomenografii jest określenie mapy znaczeń (technologia jako trucizna, narkotyk i koń trojański), które ujawniają różne sposoby rozumienia urządzeń mobilnych, ich edukacyjnej i kulturowej roli przez nauczycieli.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/TCE_2019_85_4.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back