Migracje ludności we współczesnej Europie

Aleksander Pietuszyński , Krystyna Strzała

Abstract

Despite research on the problems of population migration by researchers from disciplines such as geography, sociology, demography, and economics over 130 years, the only theory of population migration has not been developed so far. Economic theories treat that economic factors determine migration processes, and non-economic determinants are insignificant. The sociological theories focus their attention on the motivation to undertake migration or not. Geographical theories analyze the spatial diversity of the world, in search of attracting determinants or barriers. The analysis of migratory flows in 34 European countries in the period 1990–2014 indicates a large diversity in terms of the number of immigrants with a clear division into the Old Union countries and countries admitted to the EU after 2004. The highest level of emigration occurs in Germany, Great Britain and Spain. Analysis of the migration balance indicates that the countries of the Old Union are of immigration nature except for Greece, Ireland and Portugal, for which the migration balance is negative. And EU-13 countries can be characterized as emigration countries with the exception of Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Malta, which show a small positive migration balance. On the other hand, in other countries, Russia and Switzerland stand out, with a high positive migration balance. If the absolute value of migration flows is characteristic for large countries such as Germany, Spain, the United Kingdom and Russia, then in relation to the size of the country’s population, migration coefficients for small countries such as Luxembourg, Cyprus, Malta are the highest, since even small migration movements cause significant changes in coefficients. The estimation of panel econometric models allowed to determine the factors explaining the processes of international migration in contemporary Europe. Statistically significant, giving the possibility of interpretation in the case of emigration were factors: unemployment rate, the percentage of households in which the costs of maintaining a dwelling exceed 40% of the total income of the household and the percentage of children who are solely in the care of parents. In the case of immigration, the following factors are statistically significant: the value of gross domestic product per capita, the percentage of households in which the cost of maintaining a dwelling exceeds 40% of the total income of the household and the amount of government expenditures on social care related to supporting families with children. The results of the analysis confirm the difficulties described in the literature in the clear explanation of the causes of population migration. Indisputably people migrate in search of better conditions for life, in search of prosperity.
Author Aleksander Pietuszyński (FM)
Aleksander Pietuszyński,,
- Faculty of Management
, Krystyna Strzała (FM / DE) - [Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie]
Krystyna Strzała,,
- Department of Econometrics
- Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Other language title versionsMigrations of people in contemporary Europe
Pages109-128
Publication size in sheets0.95
Book Strzała Krystyna* (eds.): Oblicza dobrobytu: wybrane zagadnienia, vol. 4, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-821-4, [978-83-933360-9-8], 201 p.
Strzala_Krystyna_Oblicza_dobrobytu_4_2019.pdf / 13.26 MB / OpenAccess: Open Access
Keywords in Polishmigracje ludności, emigracja, imigracja, modele panelowe
Keywords in Englishmigrations of people, emigration, immigration, panel econometric models
Abstract in PolishPomimo badań nad problemami migracji ludności prowadzonych przez badaczy takich dyscyplin, jak geografia, socjologia, demografia oraz ekonomia, na przestrzeni ponad 130 lat, jak dotąd nie opracowano jednej teorii migracji ludności. Teorie ekonomiczne wyjaśniają, że czynniki ekonomiczne determinują procesy migracyjne, a pozaekonomiczne determinanty są mało istotne. Teorie socjologiczne skupiają uwagę na motywacji podjęcia migracji lub jej zaniechania. Teorie geograficzne analizują zróżnicowanie przestrzenne świata w poszukiwaniu determinant przyciągających lub barier. Analiza strumieni migracyjnych w 34 krajach europejskich w okresie 1990–2014 wskazuje na duże zróżnicowanie pod względem liczby imigrantów, z wyraźnym podziałem na kraje „starej Unii” i kraje przyjęte do UE po 2004 roku. Najwyższy poziom emigracji występuje w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Analiza sald migracji pokazuje, że kraje „starej Unii” mają charakter imigracyjny, z wyjątkiem Grecji, Irlandii i Portugalii, dla których saldo migracji jest ujemne. Natomiast kraje UE-13 można scharakteryzować jako kraje emigracyjne, z wyjątkiem Węgier, Czech, Słowacji i Malty, które wykazują niewielkie dodatnie saldo migracji. Z kolei w krajach pozostałych znacząco wyróżniają się Rosja i Szwajcaria wysokim dodatnim saldem migracji. Jeśli wartość absolutna przepływów migracyjnych jest charakterystyczna dla dużych państw, takich jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Rosja, to w relacji do wielkości populacji danego kraju współczynniki migracji dla niewielkich państw, takich jak Luksemburg, Cypr i Malta, są najwyższe, gdyż nawet małe ruchy migracyjne powodują znaczne zmiany współczynników. Oszacowanie panelowych modeli ekonometrycznych pozwoliło na ustalenie czynników wyjaśniających procesy międzynarodowych migracji we współczesnej Europie. Statystycznie istotnym wpływem, dającymi możliwości interpretacyjne w przypadku emigracji, okazały się czynniki, takie jak: stopa bezrobocia, odsetek gospodarstw domowych, w których koszty utrzymania lokalu mieszkalnego przekraczają 40% całkowitego dochodu gospodarstwa, oraz odsetek dzieci będących wyłącznie pod opieką rodziców. W przypadku imigracji statystycznie istotnym wpływem charakteryzują się czynniki: wartość produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, odsetek gospodarstw domowych, w których koszty utrzymania lokalu mieszkalnego przekraczają 40% całkowitego dochodu gospodarstwa, oraz wysokość wydatków rządowych na opiekę społeczną związaną ze wsparciem rodzin z dziećmi. Wyniki badań potwierdzają opisywane w literaturze przedmiotu trudności w jednoznacznym wyjaśnieniu przyczyn migracji ludności. Bezspornie ludzie migrują w poszukiwaniu lepszych warunków życia, w poszukiwaniu dobrobytu.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Pietuszynski_Aleksander_Migracje_ludnosci_2019.pdf 463.85 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?