Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej

Jarosław Waśniewski

Abstract

Organizational efficiency is one of the most important management concepts for organizations. However, the multiplicity and ambiguity of its definition make it difficult to create one model and measure it. Currently, the most popular approach to interpreting effectiveness is a multidimensional approach (in opposition to one-dimensional – teleological, systemic or their combination – approaches from the side of stakeholders). Organizational efficiency was discussed in this study also taking into account its different categories – economic and non-economic efficiency (with emphasis on ecological efficiency), static and dynamic as well as strategic and operational effectiveness.
Author Jarosław Waśniewski (FM / IOM / ZZOP)
Jarosław Waśniewski,,
- Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Other language title versionsSelected differences in the recognition of organizational effectiveness
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages235-245
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność organizacyjna, definicje efektywności, podejścia w rozumieniu efektywności, kategorie efektywności
Keywords in Englishorganizational efficiency, definitions of effectiveness, approaches in the sense of efficiency, categories of efficiency
Abstract in PolishEfektywność organizacyjna jest jednym z najważniejszych konceptów zarządzania organizacjami. Jednakże mnogość i niejednoznaczność jej definicji utrudnia stworzenie jednego modelu i jej pomiar. Obecnie najpopularniejszym podejściem do intepretowania efektywności jest podejście wielowymiarowe (w opozycji do jednowymiarowych – celowościowego, systemowego czy ich połączenia – podejścia od strony interesariuszy). Efektywność organizacyjną omówiono w tym opracowaniu również z uwzględnieniem różnych jej kategorii – efektywność ekonomiczną i pozaekonomiczną (z zaakcentowaniem efektywności ekologicznej), efektywność statyczną i dynamiczną oraz strategiczną i operacyjną.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/7_19.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back