Wybrane aspekty rewitalizacji osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy - projekty i opinie mieszkańców

Roman Cieśliński , Anna Lorek , Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Abstract

The aim of the work is to evaluate the concept of spatial and social revitalization of the Stary Fordon housing estate in Bydgoszcz in reference to the history of this place and social changes, as well as to show all activities that have already been undertaken in this direction. The time frame of the work covers the years 2014-2016. The main tasks consisted in carrying out a query of source materials and conducting a survey with residents. As a result, it was stated that Stary Fordon is an area of high value and potential, which concerns both the resources of space and the local community. The overall assessment of the current revitalization concept is positive. However, it must be admitted that the project does not meet all the needs of the residents. It appears that it is mainly soft social activities which should be developed.
Author Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
, Anna Lorek (FOG / IG)
Anna Lorek,,
- Institute of Geography
, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska (FOG / IG / DH)
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsSelected aspects of revitalization of the Stary Fordon estate in Bydgoszcz - designs and opinions of residents
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol32
Pages47-68
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishrewitalizacja, przestrzeń miejska, Stary Fordon, Wisła, koncepcja, społeczność lokalna
Keywords in Englishrevitalization, urban space, Stary Fordon, the Vistula, concept, local community
Abstract in PolishCelem pracy jest ocena koncepcji rewitalizacji przestrzennej i społecznej osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy w nawiązaniu do historii tego miejsca oraz zmian społecznych, a także ukazanie wszelkich działań, które zostały już w tym kierunku poczynione. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2014-2016. Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu ankiety z mieszkańcami. W efekcie stwierdzono, że Stary Fordon to obszar o dużej wartości i potencjale, który dotyczy zarówno zasobów przestrzeni, jak i lokalnej społeczności. Ogólna ocena obecnie obowiązującej koncepcji rewitalizacji jest pozytywna. Trzeba jednak przyznać, że projekt nie spełnia wszystkich potrzeb mieszkańców. Należałoby rozwinąć przede wszystkim działania miękkie, społeczne.
DOIDOI:10.25167/sm2018.032.04
URL http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/05/S_Miejskie_32_2018-Cieslinski.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back