Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets

Magdalena Mosionek-Schweda , Urszula Mrzygłód , Sabina Nowak

Abstract

The main goal of the paper is to examine dividend smoothing behaviour among companies listed on the stock markets in Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru in the period of 1994-2015. The research sample consisted of 227 companies and 4968 observations. On the basis of Lintner’s dividend partial adjustment model, we calculated the speed of dividend adjustment (SOA) in response to the change in earnings. We found many companies with low SOA values, which on the grounds of the classic Linter’s approach implies the existence of dividend smoothing. However, the obtained average SOA values varied in four out of five analyzed stock markets from 0.731 for Chile to 0.914 for Brazil.This means that on selected emerging stock markets of Latin America – except Peru – the dividend smoothing has not been confirmed. Moreover, the obtained SOA levels varied among the selected stock markets, which implies that the differences in the speed of dividend adjustment may be driven by either national or stock markets characteristics.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE/IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
, Urszula Mrzygłód (FE/IIB)
Urszula Mrzygłód,,
- Institute of International Business
, Sabina Nowak (FM/DE)
Sabina Nowak,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsCzy menadżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej
Journal seriesEkonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866, e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (56)
Pages67-91
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishpolityka dywidendy, wygładzanie dywidend, rynki wschodzące, giełdy papierów wartościowych państw Ameryki Łacińskiej
Keywords in English payout policy, dividend smoothing, emerging markets, Latin American stock market
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest zbadanie występowania zjawiska wygładzania dywidendy (dividend smoothing) wśród spółek notowanych na giełdach Brazylii, Chile,NowakKolumbii, Meksyku i Peru w latach 1994-2015. Próba badawcza obejmowała 227 firm i 4968 obserwacji. Na podstawie modelu częściowego dopasowania dywidendy zaproponowanego przez Lintnera [1956] obliczono szybkość dopasowania dywidendy (Speed Of Adjustment – SOA) w odpowiedzi na zmianę zysków. W badanej próbie zidentyfikowano wiele spółek, dla których współczynniki SOA przyjmowały niskie wartości. Tym samym stwierdzono, że – uwzględniając klasyczną interpretację modelu Lintnera – spółki te wygładzały dywidendy. Niemniej, uzyskane średnie wartości współczynnika SOA wahały się w przypadku czterech z pięciu analizowanych giełd od 0,731 dla Chile do 0,914 dla Brazylii. Oznacza to, że na wybranych wschodzących giełdach papierów wartościowych Ameryki Łacińskiej – z wyjątkiem Peru – zjawisko wygładzania dywidend nie zostało potwierdzone. Ponadto zróżnicowane poziomy współczynników SOA na badanych rynkach akcji mogą wskazywać, że szybkość dopasowania dywidendy jest uwarunkowana przez specyficzne cechy poszczególnych rynków giełdowych lub krajów.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.2.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39657
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-07-14)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?