Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

Andrzej Powałowski

Abstract

Przekształcenia własnościowe mają charakter głównie podmiotowy, polegają bowiem przede wszystkim na "zastępowaniu" określonych podmiotów prawa własności innymi. Przekształceniami własnościowych są nacjonalizacja i będące jej konsekwencją i niejako odwrotnością: reprywatyzacja, uwłaszczenie, komunalizacja i prywatyzacja. Każda z tych postaci wiąże się z podejmowaniem czynności prawnych i faktycznych, których celem jest wywołanie odpowiedniej zmiany podmiotu prawa własności. Podstawą tych działań są akty prawne rangi ustawy, wprowadzające obowiązek - aktualizowany w toku odpowiedniej procedury - przejęcia prawa własności od dotychczasowego właściciela (właścicieli). W każdym przypadku dokonania przekształcenia własnościowego formułowane są - w sposób wyraźny lub dorozumiany - przesłanki lub cel przekształcenia, w szczególności interes publiczny, któremu nadawane są zróżnicowana treść i znaczenie. Jednak nie tylko ogólnie pojmowany i nie zawsze wyraźnie określany interes publiczny jest przesłanką dokonywania przekształceń własnościowych. U podstaw owych przekształceń leżą też różnego rodzaju wartości zarówno o charakterze prawnym, jak i ekonomicznym i społecznym, a w konsekwencji rozmaite mogą być motywy (przesłanki) ich dokonywania.
Author Andrzej Powałowski (FLA / DPELEPL)
Andrzej Powałowski,,
- Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Other language title versionsAxiology and law of possessional transformations in economy
Journal seriesPrzegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol114
Pages609-621
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzekształcenia własnościowe, nacjonalizacja, reprywatyzacja, komunalizacja, uwłaszczenie, prywatyzacja, interes publiczny
Keywords in Englishpossessional transformation, nationalization, reprivatization, municipalization, franchisement, privatization, public business
Abstract in PolishThe possessional transformations have mainly subjective character, depending fi rst of all on "replacing" the defi nite subjects of right of property by other subjects. The forms of possessional transformations are nationalization and its consequences, and so to say reverse: reprivatization, aff ranchisement, municipalisation and privatization. Each of these forms is connected with undertaking legal and actual actions, the aim of which is the induction of suitable change of subject of the property right. The basis of these actions are acts of law with legal ranks introducing the obligation - being actualized in the course of a suitable procedure - taking over of the property right from the existing owner (owners). In each case of performing the possessional transformation, formulated - in clear way or inferred - the premise or the aim of transformation, in peculiarity is then the public business which is given diverse content and the meaning. Not only however generally comprehended and not always identifi ed public business is the premise of making of possessional transformations. The basis of those transformations are diff erent kind of values of the character both legal and economic as well as social and as a consequence there were and still are diff erent motives (premise) of their making.
DOIDOI:10.19195/0137-1134.114.40
URL http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.40
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back