Wykorzystanie analizy KCS w procesie podnoszenia konkurencyjności małego przedsiębiorstwa na przykładzie Busprestige Premium Sp. z o.o.

Wojciech Machel , Piotr Walentynowicz

Abstract

This paper presents the issue of enterprises’ competitiveness on the example of the analysis of improving the competitiveness of Busprestige Premium Sp. z o.o. The first part presents the definition of the concept of the company’s competitiveness, competitive advantage and defined what the authors understand by the concept of raising competitiveness. The role and significance of the company’s competitiveness for creating a lasting competitive advantage in the company’s strategy was discussed. Then, the methodology for the implementation of the Key Success Factors analysis in a small enterprise is presented. In the last part of the article, using the case study method, the process of research proceedings aimed at improving the level of competitiveness of a small manufacturing enterprise was described. The direction of improvements in the area of strategic activities of the analyzed enterprise was indicated. The completed activities were evaluated in the conclusion. Recommendations regarding the use of the analysis of key success factors in the process of raising the competitiveness of a small enterprise were presented.
Author Wojciech Machel (FM / IOM / DSM)
Wojciech Machel,,
- Division of Strategic Management
, Piotr Walentynowicz (FM / IOM / DEM)
Piotr Walentynowicz,,
- Division of Enterprise Management
Other language title versionsThe use of the Key Success Factors analysis in the process of rising competitiveness of a small enterprise on the of Busprestige Premium Sp. z o.o.
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3, cz. 2
Pages165-181
Keywords in Polishkonkurencyjność, przewaga konkurencyjna, kluczowe czynniki sukcesu, analiza KCS
Keywords in Englishcompetitiveness, competitive advantage, key success factors, key success factors analysis
Abstract in original languageW artykule przedstawiono zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie analizy poprawy konkurencyjności firmy Busprestige Premium Sp. z o.o. W części pierwszej zaprezentowano definicję pojęcia konkurencyjności przedsiębiorstwa, przewagi konkurencyjnej oraz określono, co autorzy rozumieją pod pojęciem podnoszenia konkurencyjności. Omówiono także rolę i znaczenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dla tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w strategii przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono metodykę przeprowadzania analizy KCS w małym przedsiębiorstwie. W ostatniej części artykułu, posługując się metodą studium przypadku, opisano proces postępowania badawczego mającego na celu poprawę poziomu konkurencyjności małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wskazano kierunki strategicznych usprawnień analizowanego przedsiębiorstwa. W zakończeniu oceniono dokonane działania oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące wykorzystania analizy kluczowych czynników sukcesu w procesie podnoszenia konkurencyjności małego przedsiębiorstwa.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?