Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej

Eugeniusz Gostomski

Abstract

Global financial crisis and the debt crisis in the eurozone contributed to the initiation of profound changes in the banking systems of the EU countries. The aim of these changes is to increase the security and competitiveness of banks in the era of globalization. Bank capital and liquidity requirements have been raised, supervision of banks has been tightened, and the countries of the eurozone have created the essential foundations of a banking union. All these changes lead to rising costs in banks, which forces them to reduce employment, close part of the bank branches, and weaker banks to merge with stronger banks. Changes in the banking sector are also enforced by new technologies and strong competition from the shadow banking institutions. This study focuses on the analysis of the new banking regulations and structural changes in the banking sector in the EU. The author also presents major challenges faced by the banks in the EU countries.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsChanges in the banking system of the European Union countries in the post-crises period
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages69-82
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsektor bankowy, Unia Europejska
Keywords in Englishbanking sector, European Union
Abstract in PolishPod wpływem globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro zapoczątkowane zostały głębokie zmiany w systemach bankowych krajów UE, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa banków i wzrost ich konkurencyjności w warunkach globalizacji. Podwyższono wymogi kapitałowe i płynnościowe wobec banków i zaostrzono nad nimi nadzór, a kraje Eurolandu stworzyły zasadnicze zręby unii bankowej. Wszystkie te zmiany prowadzą do wzrostu kosztów w bankach, co zmusza je do redukcji zatrudnienia, zamykania części placówek, a słabsze banki do łączenia się z silniejszymi. Zmiany w sektorze bankowym są też wymuszane przez nowe technologie i silną konkurencję ze strony instytucji parabankowych. Analizie nowych regulacji bankowych i zmian strukturalnych w sektorze bankowym w krajach UE poświęcone jest niniejsze opracowanie. Autor przedstawił też najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją banki w krajach unijnych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.047.5628
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2092
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back