Wybrane teoretyczne aspekty zjawiska niedostosowania społecznego w perspektywie poznawczej. Rozważania na pograniczu nauk: pedagogiki i psychologii

Justyna Siemionow

Abstract

The article presents chosen theoretical aspects of the social maladjustment. This is an important issue for interdisciplinary character, of both general pedagogy, and rehabilitation pedagogy. In the article the reader is able to remind the most important theses of cognitive psychology and gets to know how to combine them with pedagogy perspective. The main conclusion of this article sounds that a cognitive perspective as a theoretical base is the best solution for organizing process of social rehabilitation for juveniles and adults. The article mentioned as the example of cognitive, widely today often used – theory of the criminal style of thinking and a lifestyle which is created by Glen D. Walters. To sum it up we can say that interdisciplinary character of rehabilitation pedagogy is a chance of seeking efficient solutions for researchers.
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsSome selected theoretical aspects of the social maladjustment in the cognitive perspective. The considering in the borderland: of pedagogy and psychology
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages135-150
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishniedostosowanie społeczne, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kreująca, perspektywa poznawcza w psychologii i pedagogice
Keywords in Englishsocially maladjusted, social rehabilitation pedagogy, creating pedagogy, cognitive aspect in psychology and pedagogy
Abstract in PolishCelem prezentowanego artykułu jest wskazanie wybranych teoretycznych podstaw zjawiska niedostosowania społecznego w odniesieniu do interdyscyplinarnego charakteru,zarówno pedagogiki ogólnej, jak i pedagogiki resocjalizacyjnej. W artykule przedstawiona jest perspektywa kognitywna jako teoretyczna podstawa do projektowania i organizowania działań wychowawczych w odniesieniu zarówno do nieletnich, jak i dorosłych sprawców. Praca prezentuje poznawczą, szeroko dziś stosowaną, teorię przestępczego stylu myślenia i życia według Glena D. Waltersa, która akcentuje związek między przyjmowaniem i przetwarzaniem informacji przez człowieka a jego przestępczym działaniem. Wspólny mianownik dla osiągnięć dzisiejszej pedagogiki resocjalizacyjnej oraz perspektywy poznawczejw psychologii może stać się źródłem licznych inspiracji do poszukiwania skutecznych rozwiązań w procesie resocjalizacji. Niezbędne do tego jest doprecyzowanie i jasne określenie kluczowych dla tego procesu pojęć.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/256/130
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?