Elektroniczne dowody księgowe w rozumieniu eIDAS

Cyryl Kotyla

Abstract

The 21st century is the beginning of a revolution in computerization of accounting, which is associated with electronic accounting documents, their signing, account assignment and storage. Currently, most accounting documents still have traditional paper form, but on the other hand, virtually all accounting documents are created in an IT environment (on a computer), and therefore they have electronic form when they are being created. The eIDAS Regulation, which entered into force in 2016, provided the legal basis for changing a traditional paper document into an electronic document, as building trust in electronic transactions is of great importance for economic and social development. These changes must be followed by changes in legal regulations and practice, as the accounting document plays a key role in accounting. This paper contains an original discussion of the consequences of the eIDAS Regulation regarding legal regulations on accounting documents. The main purpose of the article is to support the thesis that electronic accounting documents as defined by eIDAS will soon become the dominant way of documenting business operations, and their effective implementation requires changes to the provisions regarding source documents in the Accounting Act and the introduction of special computer tools for their handling within the unit.
Author Cyryl Kotyla (FM / DA / FAU)
Cyryl Kotyla,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsElectronic accounting documents as defined by eIDAS
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No106 (162)
Pages107-132
Publication size in sheets1.25
Keywords in PolisheIDAS, elektroniczny dokument, elektroniczny podpis, elektroniczne doręczenia, elektroniczny dokument źródłowy, elektroniczne zarządzanie dokumentacją
Keywords in EnglisheIDAS, electronic document (e-Document), electronic signature (e-Signature), electronic delivery (e-Delivery), electronic accounting documents, electronic documents management
Abstract in PolishXXI wiek to początek rewolucji w informatyzacji rachunkowości, która jest związana z elektronicznymi dowodami księgowymi, ich podpisywaniem, dekretowaniem oraz przechowywaniem. Obecnie większość dowodów księgowych ma jeszcze tradycyjną, papierową formę, choć z drugiej strony praktycznie wszystkie dowody księgowe są tworzone w środowisku informatycznym (na komputerze), czyli mają postać elektroniczną w momencie, gdy są tworzone. Rozporządzenie eIDAS, które weszło w życie w 2016 roku, stworzyło podstawy prawne do zmiany tradycyjnego dokumentu papierowego na dokument elektroniczny, a budowanie zaufania do transakcji elektronicznych ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. W ślad za tymi zmianami muszą podążać zmiany w przepisach i praktyce rachunkowości, gdyż dokument księgowy odgrywa kluczową rolę w rachunkowości. Niniejszy artykuł przedstawia oryginalne omówienie konsekwencji wynikających z Rozporządzenia eIDAS w zakresie przepisów prawnych dotyczących dokumentów księgowych w rozumieniu rachunkowości. Głównym celem artykułu jest uzasadnienie tezy, że elektroniczne dokumenty księgowe w rozumieniu eIDAS staną się wkrótce dominującym sposobem dokumentowania operacji gospodarczych, a ich skuteczne wdrożenie wymaga zmian przepisów dotyczących dokumentów źródłowych w ustawie o rachunkowości oraz wprowadzenia narzędzi komputerowych służących do ich procedowania wewnątrz jednostki.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.9001
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=199924
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Kotyla_Cyryl_Elektroniczne_dowody_2020.pdf 658.9 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?