Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce

Kamila Stańczak-Strumiłło

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to assess the development of individual pension accounts (IKEs) and individual pension security accounts (IKZEs) created by investment fund companies (TFIs) as voluntary forms of pension savings in Poland. The research period includes: – in the field of IKE analysis – years 2004–2016, – in the analysis of IKZE – years 2012–2016. Design/methodology/approach – The purpose of the study will be realized through: – characteristics of voluntary retirement protection, – description of legal regulations concerning the functioning of IKE and IKZE in Poland, – analysis of changes in basic values describing IKE and IKZE market (number of IKE and IKZE, cumulative contributions paid to IKE and IKZE), – an analysis of TFI’s share of this market by the same criteria. Findings – IKE has been operating in Poland for more than a dozen years – since 2004 and IKZE – since 2012. Unfortunately, despite the growing number of IKEs and IKZEs and the growing assets accumulated in these voluntary pension schemes, the interest in creating retirement savings in IKE and IKZE is marginal. Among financial institutions operating IKE and IKZE, the highest level of development – in relation to the whole market of IKE and IKZE in Poland – reached insurance companies. Investment fund companies are the second most important institution in the IKE and IKZE markets, but the interest of the TFI itself in the conduct of IKE and IKZE is insignificant. It can be concluded that the degree of development of IKE and IKZE market in Poland is insufficient – it comprises a small percentage of potential participants in this market, both on the demand side – people who are saving for retirement purposes and the supply side – the financial institutions forming IKE and IKZE. Further development of this market will depend on overcoming the basic barriers to its development – shaping retirement awareness and the level of financial knowledge of society. Originality/value – The assessment of the development of Individual Retirement Accounts and Individual Pension Security Accounts in Poland was done in a comprehensive manner – the analysis covered the full life cycle of the saved savings forms, and was carried out with a number of criteria. An in-depth, detailed analysis of the development of the market in question from the TFI’s point of view may be the originality of the study.
Author Kamila Stańczak-Strumiłło (FM / DCF)
Kamila Stańczak-Strumiłło,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsInvestment fund companies in the development of individual pension accounts and individual pension security accounts in Poland
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 2
Pages191-205
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishIndywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dobrowolne zabezpieczenie emerytalne
Keywords in Englishindividual pension account, individual pension security account, investment management company, voluntary retirement savings
Abstract in PolishCel – celem artykułu jest ocena rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) tworzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), jako dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Okres badawczy obejmuje: – w zakresie analizy IKE – lata 2004–2016, – w zakresie analizy IKZE – lata 2012–2016. Metodologia badania – Cel opracowania zostanie zrealizowany poprzez: – charakterystykę dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego, – opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania IKE i IKZE w Polsce, – analizę zmian podstawowych wielkości opisujących rynek IKE i IKZE (liczby IKE i IKZE, wartości skumulowanych składek odprowadzanych do IKE i IKZE), – analizę udziału TFI w rynku IKE i IKZE według analogicznych kryteriów. Wynik – IKE funkcjonują w Polsce kilkanaście lat – od 2004 roku, zaś IKZE – od roku 2012. Niestety, pomimo rosnącej liczby IKE i IKZE oraz rosnących aktywów zgromadzonych w tych dobrowolnych formach zabezpieczenia emerytalnego zainteresowanie tworzeniem oszczędności emerytalnych w IKE i IKZE jest marginalne. Wśród instytucji finansowych prowadzących IKE i IKZE najwyższy stopień rozwoju – w odniesieniu do całości rynku IKE i IKZE w Polsce – osiągnęły zakłady ubezpieczeń. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są drugą w kolejności instytucją odgrywającą ważną rolę na rynku IKE i IKZE – niemniej jednak zainteresowanie samych TFI prowadzeniem IKE i IKZE jest niewielkie. Wysnuć można wniosek, iż stopień rozwoju rynku IKE i IKZE w Polsce jest niedostateczny – obejmuje on bowiem niewielki odsetek potencjalnych uczestników tego rynku zarówno po stronie popytu – czyli oszczędzających na cele emerytalne, jak i po stronie podaży – instytucji finansowych tworzących IKE i IKZE. Dalszy rozwój tego rynku zależeć będzie od przezwyciężenia podstawowych barier jego rozwoju – kształtowania świadomości emerytalnej i poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. Oryginalność/wartość – Oceny rozwoju IKE i IKZE w Polsce dokonano w sposób kompleksowy – analiza obejmowała pełen okres funkcjonowania badanych form oszczędzania, przeprowadzona została z uwzględnieniem wielu kryteriów. Pogłębiona, szczegółowa analiza rozwoju badanego rynku z punktu widzenia TFI stanowić może o oryginalności opracowania.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-14
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5674.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?