Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange

Sabina Nowak , Joanna Olbryś

Abstract

This paper documents the frequency of non–trading for the Warsaw Stock Exchange (WSE) listed stocks. The methodology builds on Foerster and Keim [1993] and refers to non–trading as the lack of transactions over a particular period when the WSE is open for trading. The non–trading frequency for each company is examined based on both the daily trading volume (in items) and the ratio of the number of non–traded days to the total number of trading days during the period investigated. The whole sample of the period January 2005 – December 2014 and three adjacent sub-periods of equal size: the pre-crisis, crisis, and postcrisis period, are analysed. The Global Financial Crisis on the WSE is formally established as the period of June 2007–February 2009. The research hypothesis that the frequency of nontrading does not depend on the firms’ size is tested. The empirical results indicate no reason to reject this hypothesis on the WSE and are rather robust to the choice of the sample.
Author Sabina Nowak (FM / DE)
Sabina Nowak,,
- Department of Econometrics
, Joanna Olbryś
Joanna Olbryś,,
-
Other language title versionsProblem braku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No428
Pages184-194
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmikrostruktura rynku, problem braku transakcji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kryzys, efekt wielkości spółki
Keywords in Englishmarket microstructure, non-trading, Warsaw Stock Exchange, financial crisis, firm size effect
Abstract in PolishW artykule analizuje się problem braku transakcji dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Metodyka badania opiera się na pracy Foerster, Keim [1993]. Problem braku transakcji dla każdej ze spółek jest badany na podstawie obserwacji dziennego wolumenu oraz współczynnika wyrażającego stosunek liczby dni bez transakcji do liczby wszystkich dni transakcyjnych w danym okresie. Próba statystyczna obejmuje okres od stycznia 2005 r. do grudnia 2014 r., z wyszczególnieniem podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. Testowana hipoteza badawcza zakłada, że problem braku transakcji na polskim rynku kapitałowym nie zależy od wielkości spółki. Wyniki empiryczne wskazują brak przesłanek do falsyfikacji tej hipotezy oraz wykazują odporność na wybór okresu badania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.428.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34102
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back