Jurysdykcja szczególna dla skargi pauliańskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.1 0.2018 r., C-337/17, Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services SL

Sylwia Majkowska-Szulc , Arkadiusz Wowerka

Abstract

In the light of the commented judgment of the Court of Justice, the close connection between an actio Pauliana and a debt arising under a contract functionally justifi es the special jurisdiction in case of the actio Pauliana just as much as the reasons justifying the special jurisdiction in case of the contract from which the claim for debt repayment arises. Thus, for jurisdictional purposes, the actio Pauliana can be treated as an action aimed at recovering a debt under a contract. According to the Court of Justice, basing the relations between the creditor and the debtor on the contract between them corresponds to the requirement of legal certainty, predictability of jurisdiction rules as well as to the objective of proper administration of justice. Otherwise, the creditor would be compelled to bring the action before the court of the defendant’s domicile or establishment, which, in turn, could be deprived of any connection with the place where the debtor performs obligations towards the creditor. Consequently, due to the close connection with the claim, the special jurisdiction for the actio Pauliana should be determined in the same way as the special jurisdiction applicable to the debt protected by the action in point. This solution refl ects the aims of the Brussels I (recast) Regulation, because on the one hand, it enables the plaintiff to easily identify the court to which the action may be brought, and on the other hand, it guarantees the defendant the opportunity to reasonably foresee the court where he may be sued.
Author Sylwia Majkowska-Szulc (FLA/DCPIL)
Sylwia Majkowska-Szulc,,
- Department of Commercial and Private International Law
, Arkadiusz Wowerka (FLA/DCPIL)
Arkadiusz Wowerka,,
- Department of Commercial and Private International Law
Other language title versionsSpecial jurisdiction to hear an actio Pauliana. Commentary on judgment of the Court of Justice of 4 October 2018, C-337/17, Feniks sp. z o.o. v. Azteca Products & Services SL
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages31-37
Publication size in sheets1.85
Keywords in Polishjurysdykcja ogólna, jurysdykcja szczególna, Bruksela I bis, skarga pauliańska, sprawy dotyczące umowy, umowa o świadczenie usług, umowa o roboty budowlane, prawo właściwe dla skargi pauliańskiej
Keywords in Englishgeneral jurisdiction, special jurisdiction, Brussels I recast, actio Pauliana, ‘matters relating to the contract’, contract for the provision of services, contract for construction works, law applicable to the actio Pauliana
Abstract in PolishW świetle komentowanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości ścisły związek skargi pauliańskiej z wierzytelnością wynikającą z umowy uzasadnia funkcjonalnie jurysdykcję szczególną dla skargi pauliańskiej w równym stopniu co względy uzasadniające jurysdykcję szczególną dla umowy, z której owa wierzytelność wynika. Tym samym powództwo pauliańskie można traktować dla celów jurysdykcyjnych tak jak powództwo mające na celu dochodzenie wierzytelności z umowy wobec dłużnika. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości oparcie stosunków łączących wierzyciela i dłużnika na zawartej przez nich umowie odpowiada wymogowi pewności prawa, przewidywalności przepisów o jurysdykcji oraz celowi związanemu z prawidłowym administrowaniem wymiarem sprawiedliwości. W przeciwnym razie wierzyciel byłby zmuszony do wytoczenia swojego powództwa przed sądem miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, która to jurysdykcja z kolei mogłaby w danym wypadku być pozbawiona jakiegokolwiek związku z miejscem wykonywania zobowiązań przez dłużnika wobec wierzyciela. W konsekwencji z uwagi na ścisły związek z wierzytelnością jurysdykcja szczególna dla skargi pauliańskiej powinna być wyznaczana według jurysdykcji szczególnej dla wierzytelności, której ochronie skarga ta ma służyć. Rozwiązanie to odzwierciedla cele rozporządzenia Bruksela I bis1, ponieważ z jednej strony umożliwia powodowi łatwe zidentyfi kowanie sądu, do którego może wnieść powództwo, a z drugiej – gwarantuje pozwanemu możliwość racjonalnego przewidzenia sądu, przed który może być pozwany.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?