Konkurencyjność krajów UE w świetle globalnego kryzysu finansowego

Małgorzata Zielenkiewicz

Abstract

The aim of the paper was to examine the competitiveness of the EU countries on the basis of the Global Competitiveness Index (GCI) in comparison to other economies before and after the financial crisis of 2008. The study was conducted for 125-140 countries from different continents, for data from the period 2006-2015. In the first stage the study was conducted with the usage of cluster analysis (k-means method). The countries were divided into cluster groups on the basis of their similarity in terms of the GCI’s pillars of competitiveness in order to examine the place of the EU countries and their movements between groups. The second part of the study includes an analysis of the dynamics of the value of GCI’s sub-indices and changes of positions in the ranking of competitiveness. The results show that countries of Western and Northern Europe are still in the most advanced group in terms of competitiveness, while the new member states and EU countries of Southern Europe continues to stand out from their level, although they make a constant progress in the catching up process.
Author Małgorzata Zielenkiewicz (FE / DMicro)
Małgorzata Zielenkiewicz,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsCompetitiveness of the EU countries in the context of the global financial crisis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No449
Pages740-751
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność, Unia Europejska, globalny indeks konkurencyjności, kryzys
Keywords in Englishcompetitiveness, European Union, Global Index of Competitiveness, crisis
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie konkurencyjności krajów UE w oparciu o globalny indeks konkurencyjności (Global Competitiveness Index – GCI) na tle innych gospodarek przed kryzysem i po globalnym kryzysie finansowym. Badaniem objęto 125-140 krajów z różnych kontynentów. Okres obejmuje lata 2006-2015. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy klastrowej metodą k-średnich, na podstawie której wyróżniono grupy podobieństwa pod względem poszczególnych filarów konkurencyjności dla lat 2006 i 2015. Następnie przeprowadzono analizę dynamiki zmian wartości filarów GCI i zmian pozycji w rankingu. Kraje Europy Zachodniej i Północnej zarówno przed kryzysem, jak i po kryzysie znajdowały się w grupie najbardziej zaawansowanej pod względem konkurencyjności, natomiast nowe kraje członkowskie oraz unijne kraje z południa Europy nadal odstają od ich poziomu, chociaż znajdują się w grupach bardziej zaawansowanych niż większość analizowanych krajów. W UE trwa nieustający postęp w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii. Nowe kraje członkowskie właśnie w tych obszarach najszybciej nadrabiają dystans. Liczba krajów UE, które spadły w rankingu konkurencyjności, nieznacznie przewyższa liczbę tych, które ją podniosły. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w których ocena rynków finansowych w okresie kryzysu uległa poprawie, a nie pogorszeniu, ogólna pozycja kraju w rankingu wzrosła, a nieznacznemu pogorszeniu uległy wyniki w trzech spośród dwunastu składowych GCI.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.449.65
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/35909/Zielenkiewicz_Konkurencyjnosc_Krajow_UE_w_Swietle_Globalnego_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back