Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw

Olga Martyniuk

Abstract

Purpose – It seems that there is nothing more certain and stable as a business location. However, location decisions are usually taken without complete and reliable information about the real value and spatial potential of localization. The aim of the article is to analyze the location risk of in case of small enterprise in theoretical terms, and try to determine its significance in decision-making. Design/methodology/approach – The essence of location risk will be described basing on Polish literature. The assessment of entrepreneurs perception in the area of location risk are the results of a survey conducted in 2015 on a random sample of 246 micro and small companies operating in the suburban areas of the Tri-City Metropolitan Area. Originality/value – The Polish literature on the economic analysis rarely taken in detail the issue of environment analysis, in particular the aspect of location, although it seems that the location decisions influence on a company financial condition not only in short, but also in the long term. Moreover, location decisions are associated most often with significant investment costs and affect the value of the company, in the field of tangible and intangible assets. For this reason, it is worth paying more attention to the issue of location analysis in publications in the field of economic analysis.
Author Olga Martyniuk (FM / DCF)
Olga Martyniuk,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsLocation risk in micro and small enterprises decisions
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460 [], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages419-429
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlokalizacja przedsiębiorstw, ryzyko, małe przedsiębiorstwa
Keywords in Englishlocation decision, risk, small business
Abstract in PolishCel – Zdawać by się mogło, że nie ma nic bardziej pewnego i stabilnego jak lokalizacja przedsiębiorstwa. Jednak decyzje o jej wyborze, zmianie lub zachowaniu są z reguły podejmowane w sytuacji niepełnej oraz nie zawsze wiarygodnej informacji o rzeczywistej wartości lokalizacyjnej i przestrzennej potencjalnych lub rzeczywistych miejsc lokalizacji przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza ryzyka lokalizacji małego przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym i próba określenia jego istotności w podejmowaniu decyzji przez współczesnych przedsiębiorców. Metodologia badania – Istota ryzyka lokalizacji opisana zostanie na podstawie przeprowadzonych studiów literatury polskiej. Natomiast bazę źródłową do oceny postrzegania ryzyka lokalizacji przez przedsiębiorców stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na losowej próbie 246 mikro i małych podmiotów funkcjonujących w strefach podmiejskich Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Wynik – Decyzje lokalizacyjne w mikro i małych przedsiębiorstwach są podejmowane w oparciu o czynniki personalne, dużo mniej istotna jest kwestia popytu, kosztów, nakładów inwestycyjnych czy dostępności zasobów. Wskazuje to, że małe przedsiębiorstwa w tym obszarze działają zgodnie z teoriami lokalizacyjnymi w nurcie behawioralnym. Oryginalność/wartość – W polskiej literaturze z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw rzadko podejmowana jest szczegółowo kwestia analizy otoczenia, a w szczególności aspekt lokalizacji przedsiębiorstwa, chociaż wydaje się, że decyzje lokalizacyjne mają wpływ na kondycję finansową nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. Wiążą się one najczęściej z istotnymi nakładami inwestycyjnymi i mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w obszarze aktywów materialnych i niematerialnych. Z tego względu wydaje się, że warto zwrócić większą uwagę na kwestię analizy lokalizacji w publikacjach z zakresu analizy ekonomicznej, tak by osoby podejmujące decyzje miały większą świadomość ryzyka lokalizacji.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-32
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10420.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back