Dyscyplina rynkowa w polskim sektorze bankowym w kontekście testowania warunków skrajnych

Marcin Borsuk , Adam Barembruch , Kamil Klupa

Abstract

Even though liquidity and solvency risks are deeply intertwined, they are often examined separately in macroprudential stress tests. By overlooking the interaction between liquidity and solvency we underestimate the risk both with regard to a particular bank and the financial system. This can precipitate severe economic and financial consequences in the event of a significant deterioration of external conditions. The conclusions from the conducted study expand current state of the art on the interlinkages between liquidity and solvency risks. They indicate that by strengthening the capital position banks can reduce the cost of debt financing. This is particularly paramount in the context of the growing capital requirements stipulated by Basel III and the need to meet the MREL requirement. Failure to take into account a decrease in the cost of capital, resulting from leverage reduction, often leads to overestimation of the costs resulting from the banking sector reforms.
Author Marcin Borsuk
Marcin Borsuk,,
-
, Adam Barembruch (FM / KBiF)
Adam Barembruch,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Kamil Klupa
Kamil Klupa,,
-
Other language title versionsMarket discipline in the Polish banking sector in the context of stress testing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages35-47
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdyscyplina rynkowa, testy warunków skrajnych, wypłacalność, płynność, koszt finansowania
Keywords in Englishmarket discipline, stress tests, solvency, liquidity, funding cost
Abstract in PolishRyzyko płynności i wypłacalności są ze sobą powiązane, ale często rozpatrywane oddzielnie w makroostrożnościowych testach warunków skrajnych. Ignorowanie interakcji między ryzykiem płynności i wypłacalności prowadzi do niedoszacowania ryzyka banku i systemu finansowego. Rodzi to poważne konsekwencje ekonomiczne i finansowe w przypadku znaczącego pogorszenia się warunków zewnętrznych. Wnioski z przeprowadzonego badania rozszerzają obecny stan wiedzy na temat interakcji pomiędzy ryzykiem płynności i wypłacalności. Wskazują one, że banki, wzmacniając pozycję kapitałową, mogą ograniczyć koszty finansowania pożyczkowego. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnących wymogów kapitałowych, jak również konieczności spełnienia wymogu MREL. Brak uwzględnienia efektu spadku kosztu kapitału obcego na skutek redukcji dźwigni finansowej może prowadzić do przeszacowania kosztu reform w sektorze bankowym.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102845/edition/59807/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?