Metoda oceny ryzyka personalnego w organizacji

Małgorzata Czerska , Ryszard Rutka

Abstract

In the article we present a new method of evaluation of personal risk. It is very useful from theoretical and empirical point of view. This paper describes three steps and procedures of the method: • identification the places of personal risk and potential negative events in this places, • evaluation of personal risk level, • the attitudes of organizations toward personal risk. We also proposed the patterns of questionnaires as the tools of researches.
Author Małgorzata Czerska (FM / IOM / DMS)
Małgorzata Czerska,,
- Division of Management Systems
, Ryszard Rutka (FM / IOM / DMS)
Ryszard Rutka,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsThe method of evaluation personal risk in an organization
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No280
Pages21-33
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishryzyko, ryzyko personalne organizacji, kapitał ludzki
Keywords in Englishrisk, personal risk in organization, human capital
Abstract in PolishPrezentowany artykuł ma (w zamierzeniu autorów) wzbogacić metodykę oceny tak istotnego obszaru organizacji, jakim jest kapitał ludzki poprzez ocenę ryzyka personalnego. Rozpoczęliśmy od zdefiniowania samego kapitału ludzkiego i ryzyka personalnego. Dalej przedstawiono uzasadnienie podjętej problematyki. Podstawowa część artykułu zawiera omówienie metody – jej etapów i procedur realizacji. Wyróżniono trzy etapy: • identyfikacja obszarów ryzyka personalnego organizacji i potencjalnych niekorzystnych zdarzeń w każdym obszarze, • ocena poziomu ryzyka personalnego (prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, skala przewidywanych negatywnych ich skutków, syntetyczna ocena ryzyka), • kierunki ograniczania ryzyka personalnego organizacji. Przedstawiono też projekty konstrukcji narzędzi badawczych tak, by w każdym przypadku dać możliwość opracowania kwestionariuszy „szytych na miarę”, dopasowanych do potrzeb analizowanej grupy pracowników i organizacji.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_280/02.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back