The tendency of urban stakeholders to adopt sustainable logistics measures on the example of a Polish metropolis

Maria Matusiewicz , Ryszard Rolbiecki , Marcin Foltyński

Abstract

The scale of policies and measures for sustainable urban freight transport in European cities is still insignificant. However, the situation is changing as more and more cities are adopting sustainable urban logistics plans (SULPs). The situation in cities is extremely heterogeneous, so it would be difficult to point to one single policy that fits all. Yet the tool created with European projects constituting an instruction to prepare SULP allows us to follow the standardized steps, regardless of the conditions found in particular cities. The effectiveness of implementing sustainable measures to a large extent depends on the level of acceptability of individual urban space stakeholders. The article presents the results of a survey conducted among stakeholders of a Polish metropolis—the Gdansk–Gdynia–Sopot metropolitan area. The analysis showed that acceptability rises with the increase in the size of the surveyed entities. The most diversified acceptability ratings were obtained for the transport infrastructure solutions. Proposals for Information and Communication Technologies (ICT) solutions are rated more positively by medium-sized and large enterprises. These solutions are assessed with greater caution by small and micro enterprises. The least diversified and clearly higher acceptance indicators were obtained for proposals in the scope of shaping sustainable urban transport development. The assessments obtained from the respondents should therefore constitute an important element of the works for developing the sustainable urban logistics plans starting in 2020 for Gdynia and also the opinions can be an important element of the future sustainable urban logistics plans, which are currently being developed in many European cities.
Author Maria Matusiewicz (FE / DTP)
Maria Matusiewicz,,
- Department of Transportation Policy
, Ryszard Rolbiecki (FE / DTP)
Ryszard Rolbiecki,,
- Department of Transportation Policy
, Marcin Foltyński
Marcin Foltyński,,
-
Journal seriesSustainability, ISSN 2071-1050, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol11
No21
Pages1-18
Publication size in sheets0.85
Article number5909
Keywords in Polishzrównoważony plan logistyki miejskiej, dystrybucja towarów w mieście, strefa ograniczonej dostępności w Gdańsku
Keywords in EnglishSULP, sustainable urban logistics plan, urban freight transport, stakeholders, ICT, logistics measures
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Abstract in PolishPolityka transportowa miast uwzględniająca dystrybucję towarów nadal nie zajmuje wiele miejsca w działaniach administracyjnych. Sytuacja się jednak zmienia, ponieważ coraz więcej miast przyjmuje zrównoważone plany logistyki miejskiej (SULP). Sytuacja w miastach jest niezwykle niejednorodna, dlatego trudno byłoby wskazać jedną, uniwersalną politykę. Jednak narzędzie stworzone z europejskich projektów stanowiących instrukcję przygotowania SULP pozwala nam podążać za standardowymi krokami, niezależnie od warunków występujących w poszczególnych miastach. Skuteczność wdrażania zrównoważonych środków w dużej mierze zależy od poziomu akceptacji poszczególnych interesariuszy przestrzeni miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród interesariuszy polskiej metropolii - Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Analiza wykazała, że ​​akceptowalność wzrasta wraz ze wzrostem wielkości badanych podmiotów. Najbardziej zróżnicowane oceny akceptowalności uzyskano dla rozwiązań infrastruktury transportowej. Propozycje rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) są oceniane bardziej pozytywnie przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Rozwiązania te są oceniane z większą ostrożnością przez małe i mikroprzedsiębiorstwa. Najmniej zróżnicowane i wyraźnie wyższe wskaźniki akceptacji uzyskano dla wniosków w zakresie kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Oceny uzyskane od respondentów powinny zatem stanowić ważny element prac nad opracowaniem planów zrównoważonej logistyki miejskiej rozpoczynających się w 2020 r. a także mogą być ważnym elementem przyszłych planów zrównoważonej logistyki miejskiej, które są obecnie opracowywane w wielu europejskich miastach.
DOIDOI:10.3390/su11215909
URL https://www.mdpi.com/2071-1050/11/21/5909/htm
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.911; WoS Impact Factor: 2018 = 2.592 (2) - 2018=2.801 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?