Ocena zmian kanałów dystrybucji ubezpieczeń wśród gospodarstw rolnych

Tomasz Czuba , Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Abstract

Nowadays, the rise of consumer expectations and the expanding competition are factors that not only have an impact on the changes in the strategies of insurance companies, but also on the improvement of customer service standards. In the agricultural segment, the competitive advantage of insurance companies is mainly to identify key benefits for the buyer and to make the offer stand out from the competition. Therefore, the distribution of insurance products – in addition to product strategy, price, and marketing communication – serves to achieve the highest level of quality of insurance services for agricultural holdings. The study presents ways of selling insurance according to traditional distribution channels and alternative ones, which are cheaper and often more effective forms of reaching agricultural holdings, and also allow the insurance company to maintain full control over the distribution process. The aim of the article is to assess selected aspects of changes in insurance sales methods in Poland, aimed at recognizing the importance of traditional and non-traditional distribution channels for insurance products in the agricultural sector. Understanding the nature of these changes can be an element of competitive advantage on the market. The article makes use of secondary sources, which represent the changes taking place in distribution channels, and it also uses the results of primary data from direct surveys carried out in 2019. Primary studies are an illustration of the ways of selling insurance in the agricultural segment in Poland. The analysis is based on a comparison and assessment of percentage changes in the share of various distribution channels in insurance sales.
Author Tomasz Czuba (FE / IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsAssessment of changes in insurance distribution channels among agricultural holdings
Journal seriesUbezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, ISSN 1507-4757, (B 5 pkt)
Issue year2018
No68
Pages7-37
Keywords in Polishbadania rynkowe, dystrybucja, gospodarstwa rolne, nowoczesne kanały dystrybucji, tradycyjne kanały dystrybucji, ubezpieczenia
Keywords in Englishmarket research, distribution, agricultural holdings, modern distribution channels, traditional distribution channels, insurance
Abstract in PolishWspółcześnie wzrost oczekiwań konsumentów oraz rozszerzająca się konkurencja to czynniki, które wpływają nie tylko na zmiany w strategii towarzystw ubezpieczeniowych, lecz także na podnoszenie standardów obsługi klienta. W segmencie rolnym przewaga konkurencyjna towarzystw ubezpieczeniowych polega w głównej mierze na zidentyfikowaniu kluczowych korzyści dla nabywcy i wyróżnieniu oferty na tle konkurencji. Dlatego też dystrybucja produktów ubezpieczeniowych – obok strategii produktu, ceny i komunikacji marketingowej – służy osiągnięciu najwyższego poziomu jakości usług ubezpieczeniowych dla gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano sposoby sprzedaży ubezpieczeń zarówno w tradycyjnych kanałach dystrybucji, jak i w alternatywnych, które są tańszą i często bardziej efektywną formą dotarcia do gospodarstw rolnych, a także pozwalają towarzystwu ubezpieczeniowemu na zachowanie pełnej kontroli nad procesem dystrybucji. Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów zmian w obrębie sposobów sprzedaży ubezpieczeń w Polsce, ukierunkowanych na rozpoznanie znaczenia tradycyjnych i nietradycyjnych kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w sektorze rolnym. Zrozumienie istoty tych zmian może być elementem przewagi konkurencyjnej na rynku. W artykule wykorzystano źródła wtórne, obrazujące zmiany zachodzące w kanałach dystrybucji, oraz dane pierwotne pochodzące z badań bezpośrednich zrealizowanych w 2019 r. Badania pierwotne są ilustracją sposobów sprzedaży ubezpieczeń w segmencie rolnym w Polsce. Analiza opiera się na porównaniu oraz ocenie procentowych zmian udziału różnych kanałów dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?