Dynamic competences in the opinion of the machine sector experts - from management theory to practice

Bogdan Nogalski , Przemysław Niewiadomski , Agnieszka Szpitter

Abstract

The main objective of this paper is an attempt to reply to the question: how is the concept of dynamic competence understood by representatives of the manufacturing companies operating in the Polish agricultural machinery sector? Within the theoretical and design measures, a method of reconstruction and interpretation of literature implying the discussion in a group of intentionally selected experts operating in the examined sector will be used; as a result of the creative discussion, the key designates of dynamic competence will be generated. At the empirical level, it was considered appropriate to determine the hierarchy of their importance. The task of deliberately selected respondents will be to make a choice as to which of the suggested dimensions of the dynamic competence best refl ects the sense of this concept.
Autor Bogdan Nogalski - [Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (WSB)]
Bogdan Nogalski
-
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
, Przemysław Niewiadomski
Przemysław Niewiadomski
-
, Agnieszka Szpitter (WZ / IOiZ / ZZP)
Agnieszka Szpitter
- Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Inne wersje tytułuKompetencje dynamiczne w opinii ekspertów sektora maszynowego - od teorii do praktyki zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Tom22
Nr1
Paginacja17-36
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimkompetencje dynamiczne, zasoby materialne, zasoby niematerialne, zdolności dynamiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimdynamic competence, tangible resources, intangible resources, dynamic capabilities
Streszczenie w języku polskimZasadniczym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak pojęcie kompetencji dynamicznych rozumiane jest przez przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych działających w polskim sektorze maszyn rolniczych? W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana została metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury implikująca dyskusję w grupie celowo dobranych ekspertów działających w badanym sektorze; w wyniku twórczej dyskusji wygenerowane zostały kluczowe desygnaty kompetencji dynamicznych. Na płaszczyźnie empirycznej za zasadne uznano ustalenie hierarchii ich ważności. Zadaniem celowo dobranych respondentów było dokonanie wyboru, które z zasugerowanych wymiarów kompetencji dynamicznych najbardziej oddają sens tego pojęcia.
DOIDOI:10.2478/manment-2018-0002
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/manment/22/1/article-p11.xml
Języken angielski
LicencjaInny; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót