Dynamic competences in the opinion of the machine sector experts - from management theory to practice

Bogdan Nogalski , Przemysław Niewiadomski , Agnieszka Szpitter

Abstract

The main objective of this paper is an attempt to reply to the question: how is the concept of dynamic competence understood by representatives of the manufacturing companies operating in the Polish agricultural machinery sector? Within the theoretical and design measures, a method of reconstruction and interpretation of literature implying the discussion in a group of intentionally selected experts operating in the examined sector will be used; as a result of the creative discussion, the key designates of dynamic competence will be generated. At the empirical level, it was considered appropriate to determine the hierarchy of their importance. The task of deliberately selected respondents will be to make a choice as to which of the suggested dimensions of the dynamic competence best refl ects the sense of this concept.
Author Bogdan Nogalski - [The WSB University in Gdańsk (WSB)]
Bogdan Nogalski,,
-
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
, Przemysław Niewiadomski
Przemysław Niewiadomski,,
-
, Agnieszka Szpitter (FM / IOM / DEM)
Agnieszka Szpitter,,
- Division of Enterprise Management
Other language title versionsKompetencje dynamiczne w opinii ekspertów sektora maszynowego - od teorii do praktyki zarządzania
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol22
No1
Pages17-36
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishkompetencje dynamiczne, zasoby materialne, zasoby niematerialne, zdolności dynamiczne
Keywords in Englishdynamic competence, tangible resources, intangible resources, dynamic capabilities
Abstract in PolishZasadniczym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak pojęcie kompetencji dynamicznych rozumiane jest przez przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych działających w polskim sektorze maszyn rolniczych? W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana została metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury implikująca dyskusję w grupie celowo dobranych ekspertów działających w badanym sektorze; w wyniku twórczej dyskusji wygenerowane zostały kluczowe desygnaty kompetencji dynamicznych. Na płaszczyźnie empirycznej za zasadne uznano ustalenie hierarchii ich ważności. Zadaniem celowo dobranych respondentów było dokonanie wyboru, które z zasugerowanych wymiarów kompetencji dynamicznych najbardziej oddają sens tego pojęcia.
DOIDOI:10.2478/manment-2018-0002
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/manment/22/1/article-p11.xml
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?