Efektywność zarządzania oszczędnościami emerytalnymi przez zakłady ubezpieczeń

Łukasz Dopierała

Abstract

This article presents the results of the study on the efficiency of the retirement savings management by insurance companies in Poland. The basis for inference was the valuation of insurance capital funds available under individual pension accounts in the period 2005-2015. Jensen and Henriksson-Merton models was a form of research used to analyze the rates of return. Research shows that most of the available capital funds do not achieve high-er returns due to financial instrument selection. In addition, fund managers do not adjust the composition of the investment portfolio to the market trends. The investment performance is largely dependent on the financial market conditions.
Author Łukasz Dopierała (FE / IIB)
Łukasz Dopierała,,
- Institute of International Business
Other language title versionsEfficiency of retirement savings management by insurance companies
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2017
No73
Pages51-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishIKE, emerytury, ubezpieczenia, efektywność
Keywords in EnglishIKE, pension, insurance, efficiency
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki badania efektywności zarządzania środkami emery-talnymi zgromadzonymi w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Podstawą wnioskowania jest baza wycen jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w latach 2005-2015. Wykorzystując ją, obliczono stopy zwrotu osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które następnie poddano analizie za pomocą modeli Jensena oraz Henrikssona-Mertona. Wyniki badań wskazują, że większość dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie osiąga wyższych stóp zwrotu z tytułu selekcji instrumentów finansowych. Ponadto zarządzający funduszami w większości nie przewidują zmieniających się trendów rynkowych lub nie dostosowują do nich składu portfela inwestycyjnego, a osiągane wyniki inwestycyjne są uzależnione głów-nie od koniunktury na rynkach finansowych.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2017.073.04
URL http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_73_04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-04-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?