Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

Grzegorz Bucior , Aleksandra Wiercińska

Abstract

Regulations regarding the accounting of entities among the public finance sector are based on the accounting law, as well as a number of regulations in the field of public finances contained in relevant laws and regulations. The purpose of the article is to indicate the scope and consequences of applying specific accounting principles and general principles by budgetary units. The paper is the literature review. The main conclusion coming from the review is the research gap in application of specific accounting principles by public finance sector entities. Available publications are primarily in the form of an assessment of the accounting regulations of budget sector entities, and work presenting qualitative or quantitative research is rare.
Author Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
, Aleksandra Wiercińska (FM / DA / FAU)
Aleksandra Wiercińska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsSpecific accounting principles of budgetary units
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No522
Pages29-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość jednostek budżetowych, rachunkowość budżetowa, jednostka budżetowa, szczególne zasady rachunkowości budżetowej
Keywords in Englishaccounting of budgetary units, budgetary accounting, budgetary unit, specific rules of budgetary accounting
Abstract in PolishRegulacje dotyczące rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych opierają się na przepisach prawa bilansowego, jak również szeregu przepisów z zakresu finansów publicznych, zawartych w odpowiednich ustawach oraz rozporządzeniach. Celem artykułu jest wskazanie zakresu i konsekwencji stosowania szczególnych zasad rachunkowości oraz zasad nadrzędnych przez jednostki budżetowe. Praca ma charakter przeglądu literatury przedmiotu. Analizą objęto publikacje z ostatnich lat dotyczące problematyki rachunkowości stosowanej przez jednostki sektora finansów publicznych. Podstawowym wnioskiem z analizy literatury przedmiotu jest stwierdzenie występowania luki w odniesieniu do badań nad stosowaniem szczególnych zasad rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych. Dostępne publikacje mają przede wszystkim charakter oceny regulacji dotyczącej rachunkowości jednostek sektora budżetowego, a prace prezentujące badania jakościowe lub ilościowe należą do rzadkości.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.522.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94054/edition/57222/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back