Sprzeciw wobec sprzeciwu - kilka uwag krytycznych na tle art. 152(6A) ust. 1 i art. 152(17) ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej

Krzysztof Czub

Abstract

This paper addresses a topical issue of the new legal institution of industrial property law, which is an opposition against the trademark application or against the designation of the international registration of trademark with the effect on the territory of the Republic of Poland, provided in Article 15217 (1) and Article 1526a (1) 1 of the Industrial Property Law Act. Opposition in question is the equivalent of the opposition known in the proceedings related to the registration of EU trademarks. The legal institution being discussed, although substantially well founded, may raise some doubts, in particular of a formal nature. When considering the issue of nomenclature, it could be emphasized that the cited Act includes two different legal measures called “opposition” which serve to express the position of third parties seeking to contest the application or the exclusive right already granted. The first measure is the opposition against the trademark application or against the designation of the international registration of trademark, while the second measure relates to opposition against the final decision of granting a patent, a right of protection for a utility model or right in registration (of industrial design, geographical indication or topography of integrated circuits). The latter type of opposition is governed by Article 246 of the Industrial Property Law Act and it applies to both the research and the registration proceedings. Furthermore, the introduction of opposition system for granting rights of protection for trademarks may rise significant objections of a teleological nature, because — in contrast to the research system — a new model is not conducive to legal certainty which is an important factor in the economic and legal order. In addition, an obstacle to the proper functioning of the trademark registration system may be procedural and organizational issues associated with the opposition system.
Author Krzysztof Czub (FLA / DCL)
Krzysztof Czub,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsOpposition to the opposition - some critical remarks based on Article 1526a (1) and Article 15217 (1) of Polish Industrial Property Law Act
Pages89-96
Publication size in sheets0.5
Book Królikowska-Olczak Maria, Ossowska-Salamonowicz Dobrochna, Salamonowicz Marek, Cekała Anna (eds.): Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej: prawno-ekonomiczne problemy integracji: własność intelektualna - konkurencja - przedsiębiorczość, Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-65992-13-0, 130 p.
Keywords in Polishprawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, znak towarowy, sprzeciw, postępowanie rejestrowe
Keywords in Englishintellectual property law, IP law, industrial property law, trademark, opposition, registration proceedings
Abstract in PolishArtykuł porusza tematykę nowej instytucji prawa własności przemysłowej, jaką jest sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego albo wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uregulowany odpowiednio w art. 15217 ust. 1 i art. 1526a ust. 1 ustawy – prawo własności przemysłowej. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego stanowi odpowiednik opozycji (opposition) znanej w postępowaniu w sprawie rejestracji unijnych znaków towarowych. Omawiana instytucja prawna, choć zasadna merytorycznie, może budzić pewne wątpliwości, w szczególności natury formalnej. Rozpatrując kwestię nomenklatury, można wskazać, że w przywołanej ustawie występują dwa różne środki prawne noszące miano sprzeciwu i służące szeroko rozumianemu wyrażeniu stanowiska osób trzecich zmierzającego do zakwestionowania zgłoszenia czy udzielonego prawa wyłącznego. Pierwszy z nich to właśnie przedmiotowy sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego (wyznaczenia na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego), natomiast drugi środek odnosi się do sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji (wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego). Ten ostatni typ sprzeciwu jest uregulowany w art. 246 p.w.p. i dotyczy zarówno badawczego, jak i rejestrowego trybu udzielania praw. Ponadto wprowadzenie przez ustawodawcę sprzeciwowego systemu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe może rodzić istotne obiekcje natury celowościowej, gdyż — w przeciwieństwie do systemu badawczego — nowy tryb nie sprzyja pewności prawnej stanowiącej istotny czynnik ładu gospodarczo-prawnego. Dodatkowo przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu rejestracji znaków towarowych mogą stanowić kwestie proceduralno-organizacyjne związane z systemem sprzeciwowym.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
Uwagi:Brak objętości od autora
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?