Pamięć, ideologia, władza. Uczenie się zapominania

Maria Mendel

Abstract

This paper focuses on the field in which socio-cultural and political factors interact with the processes of identity formation in a way that subscribes to the discourse of the importance of remembering, the value of the past, the treasure of national heritage, and the like. The example analyzed in this context is the historical politics of the Law and Justice (PiS) political party, currently ruling Poland. This party is appropriating the field of the aforementioned interactions as an ideological tool of its particular interests, and as the modus operandi of its strategies aimed at total leadership. Pedagogical reflection proposed in this paper, itself embedded within the same discursive field of the importance ofmemory, operates here as “theoretical practice” (close to the Foucauldian approach), which allows for the search of adequate concepts and for building theory within the socio-historical space.
Author Maria Mendel (FSS / IE / DSocP)
Maria Mendel,,
- Division of Social Pedagogy
Other language title versionsMemory, ideology, power: learning to forget
Journal seriesForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol30
No1 (59)
Pages25-36
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpamięć, ideologia, władza, aktywna polityka historyczna
Keywords in Englishmemory, ideology, power, active historical politics
Abstract in PolishPrzeszłość ma dzisiaj wyjątkową wartość. W tekście koncentruję się na obszarze, w którym współzależności społeczno-kulturowe i polityczne, wiążąc się z procesami kształtowania jednostkowych i kolektywnych tożsamości, wpisują się w dyskurs „doniosłości znaczenia pamięci”, „wagi przeszłości”, „bezcenności dziedzictwa przodków” itd. (analizowany w tym zakresie przykład stanowi polityka historyczna Prawa i Sprawiedliwości). W ramach tego dyskursu obszar owych współzależności zostaje politycznie zagospodarowywany, jako – mniej lub bardziej ideologiczne – narzędzie osiągania partykularnych celów, modus operandi strategii zorientowanych na totalitarne przywództwo itd. Skoncentrowana na tym pedagogiczna refleksja – tkwiąc w, a nie operując obok wspomnianego dyskursu, może okazać swoją w nim produktywność. Tego typu myśl pedagogiczna, zainteresowana sferą podmiotowości, a odnosząca się zarówno do tego, co społeczne, jak i tego, co historyczne, byłaby zarazem – bliską Foucaultowi – praktyką teoretyczną, polegającą na sytuowaniu procesu konstruowania teorii i wynajdywania pojęć w przestrzeni społeczno-historycznej (Lemke 2009). Przedstawiany tekst postrzegam jako wyraz takiej praktyki.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/616/385
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-10-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back