Samoocena stanu zdrowia, wypadki w trakcie służby zdrowia i profilaktyka stresu zawodowego w Służbie Więziennej

Andrzej Piotrowski

Abstract

The purpose of the work was to assess the level of health, estimate the number of accidents during service and to identify the use and perceived effectiveness of the prevention of occupational stress in Prison Service (PS). Material and Methods: The questionnaire survey was carried out in 2015 at the Central Prison Service Training Center in Kalisz and in selected prisons and detention centers for the group of 250 officers. The questionnaire, which had been constructed for the purpose of the cooperation with the Occupational Safety Body of the Central Board of the Prison Service, was used. There were questions about the frequency of headaches, hypertension, sleep disorders, taking painkillers, accidents during service and prevention of occupational stress. Results: For frequent headaches, sleep disorders and hypertension complain 9–14% of officers. Every 8th officer in the period of 5 years preceding the survey had an accident during his service. Participation rate in the stress prevention and interpersonal training workshops accounted for 70%, and most officers consider them to be effective. The lack of the possibility to make holidays in accordance with the schedule represents the percentage share of 10% of the sample tested, and every 20th of the PS must stop it due to the situation in the service. It was revealed that preferences in the area of applied coping strategies turned out to be slightly differentiating between officers undertaking and not undertaking activity in the field of occupational stress prevention. Conclusions: Officers serving in the multi-shift system and with a longer service period should be covered by greater prevention from the PS work medicine. Conducting training in the prevention of occupational stress should take place at the beginning of the service.
Author Andrzej Piotrowski (FSS / IPsych / DPPFP)
Andrzej Piotrowski,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Other language title versionsSelf-evaluation of personal physical health, accidents while performing duty and preventive treatment of stress in Prison Service
Journal seriesMedycyna Pracy, ISSN 0465-5893, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol69
No4
Pages425-438
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsamoocena stanu zdrowia, Służba Więzienna, wypadki przy pracy, profilaktyka stresu zawodowego, trening umiejętności interpersonalnych, obóz kondycyjny
Keywords in Englishself-evaluation of personal physical health, Prison Service, accidents while on duty, stress prevention, interpersonal skills training, conditioning camp
ASJC Classification2700 General Medicine; 2739 Public Health, Environmental and Occupational Health
Abstract in PolishCelem pracy było ocenienie poziomu zdrowia pracowników, oszacowanie ilości wypadków podczas pełnienia służby oraz identyfikacja stosowania i spostrzeganej skuteczności profilaktyki stresu zawodowego w Służbie Więziennej (SW). Materiał i metody: Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone w 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych na grupie 250 funkcjonariuszy SW za pomocą ankiety skonstruowanej dzięki współpracy z Zespołem Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Znalazły się w niej pytania dotyczące częstotliwości występowania bólów głowy, nadciśnienia, zaburzeń snu, przyjmowania leków przeciwbólowych, wypadków w trakcie służby oraz profilaktyki stresu zawodowego. Dodatkowo posłużono się kwestionariuszem Mini-COPE Carvera, który służy do oceny stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Wyniki: Na częste bóle głowy, zaburzenia snu i nadciśnienie skarży się 9–14% funkcjonariuszy. Jeden na 20 funkcjonariuszy SW często korzysta z leków przeciwbólowych. Co 8. funkcjonariusz w ciągu 5 lat poprzedzających badanie miał wypadek w trakcie pełnienia służby, co na tle osób pracujących w Polsce jest wynikiem kilkakrotnie wyższym. W warsztatach profilaktyki stresu i treningu umiejętności interpersonalnych uczestniczyło przynajmniej 70% kadry i większość funkcjonariuszy uważa je za skuteczne. Brak możliwości realizowania urlopów zgodnie z harmonogramem jest udziałem 10% badanej próby, a co 20. funkcjonariusz SW musi go przerwać z uwagi na sytuację w służbie. Ujawniono, że preferencje w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem okazały się w niewielkim stopniu różnicujące funkcjonariuszy podejmujących i niepodejmujących aktywność w zakresie profilaktyki stresu zawodowego. Wnioski: Funkcjonariusze służący w systemie wielozmianowym oraz o dłuższym stażu służby powinni być objęci większą profilaktyką ze strony Medycyny Pracy Służby Więziennej. Prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji stresu zawodowego powinno następować już na początku służby.
DOIDOI:10.13075/mp.5893.00535
URL http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-86274-28085?filename=Self-evaulation%20of.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.36; WoS Impact Factor: 2018 = 0.778 (2) - 2018=0.673 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?