Relacja pomiędzy konkurencyjnością gospodarek narodowych a własnością intelektualną

Andrzej Poszewiecki

Abstract

A competitive position of national economies is affected by numerous factors. Their weights differ, but the most commonly indicated ones are natural resources, human capital, information, and the capacity to innovate. The competitiveness of economies is also determined by institutional and legal systems that provide economic freedom, free and unhindered competition as well as protection against monopolies, corruption, and crime. According to some studies, an important role is also played by issues related to intellectual property (or industrial property, to be more precise).This article is aimed at an attempt of verifying the importance of intellectual property for the economic development. For this purpose, the relative specialization index (RSI) has been used, among others. The results of the analysis show that the effect of protecting IP on, inter alia, GNP, is not explicit and the increase of outlays on IP protection may bring varied results, depending on a starting position of an economy.
Author Andrzej Poszewiecki (FE / DMacro)
Andrzej Poszewiecki,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsRelationship between competitiveness of national economies and intellectual property
Pages161-176
Publication size in sheets0.7
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishglobal competitiveness, intellectual property, Relative Specialization Index (RSI), innovation
Abstract in PolishNa pozycję konkurencyjną państwa wpływają liczne czynniki. Ich rola jest różna, ale wśród najczęściej wymienianych wskazuje się na zasoby naturalne, kapitał ludzki, informacje oraz na zdolność do wprowadzania innowacji. O konkurencyjności gospodarek decydują również systemy instytucjonalno-prawne, zapewniające swobodę gospodarczą, wolną i nieskrępowaną konkurencję, a także ochronę przed monopolami, korupcją i przestępczością. Według części badań ważną rolę odgrywają również kwestie związane z własnością intelektualną (o dokładniej przemysłową). Celem niniejszego artykułu była próba zweryfikowania znaczenia własności intelektualnej dla zjawiska rozwoju gospodarczego. W tym celu posłużono się m.in. wskaźnikiem specjalizacji względnej RSI (The Relative Specialization Index (RSI). Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że efekt ochrony IP na m.in. PKB nie jest jednoznaczny i w zależności od pozycji wyjściowej danej gospodarki zwiększenie nakładów na ochronę IP może nieść ze sobą zróżnicowane skutki.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?