Sieci w wymiarze sprawiedliwości - pożądany model przywództwa

Agata Austen , Przemysław Banasik , Joanna Kuczewska , Sylwia Morawska

Abstract

The justice system creates a model network structure. Obligatory inter – organizational networks function within it. The law imposes competences and tasks as well as hierarchical subordination on courts – the actors in networks. Obligatory inter – organizational networks are characterized by poor relation network. The justice system is characterized by highly formal relations with stakeholders and formalized structures. Despite this, there is a potential to create voluntary inter – organizational networks. In the justice system voluntary inter – organizational networks are being created between and among courts independent of hierarchy and between and among courts and external stakeholders. The cooperation in networks is aimed at knowledge and experience sharing and the unification of solutions. The justice system develops towards the open network system. The creation of inter – organizational public values is a challenge to court managers. The dispersing of courts and the lack of network between and among them are replaced by cooperation. The court managers are faced with the necessity to share knowledge and innovation worked out in the courts. This change requires cooperating instinct – the network creation skill what influences the role of court managers. The key role in the development of the organization in the long term is aimed at court managers. The goal of the paper is the identification of the desired leadership model in courts. The basic study methods in the paper are: literature, empirical analysis with available secondary study and case study.
Author Agata Austen
Agata Austen,,
-
, Przemysław Banasik
Przemysław Banasik,,
-
, Joanna Kuczewska (FE / DEEI)
Joanna Kuczewska,,
- Department of Economics of European Integration
, Sylwia Morawska
Sylwia Morawska,,
-
Other language title versionsThe networking of the justice system - the desired model of leadership
Pages297-307
Publication size in sheets0.85
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishprzywództwo, sieci, wymiar sprawiedliwości, sądy
Keywords in Englishleadership, networks, justice system, courts
Abstract in PolishOrganizacje sektora publicznego z uwagi na ich cele, warunki w których działają, podstawy oceny efektywności ich funkcjonowania odmienne od organizacji komercyjnych stanowią przedmiot zainteresowania nauk o zarządzaniu w ramach wyodrębnionej subdyscypliny zwanej zarządzaniem publicznym. W ramach zarządzania publicznego podejście sieciowe jest szeroko analizowane w ramach paradygmatu współzarządzania. Wyłoniło się ono na przełomie lat 80. i 90. XX w. Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej dotyczącej lidera przywództwa w sieciach w sektorze publicznym na przykładzie sądów. W rozdziale wykorzystano literaturę przedmiotu w obszarze współdziałania sieciowego w sektorze przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej brakuje pogłębionych badań dotyczących współdziałania sieciowego w sądownictwie, w tym również przywództwa w tego rodzaju sieciach i to zarówno w sieciach o charakterze regulacyjnym, jak i dobrowolnym. Stąd też w opracowaniu dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku, a także wskazano na kierunki przyszłych badań w tym zakresie. W ostatniej części opracowania zostały przedstawione wyniki badań nad kwestiami przywództwa przeprowadzonych na grupie 60 sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych biorących udział w pilotażu wdrażania nowoczesnych metod zarządzania.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/21_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back