Marynarka Wojenna jako środek realizacji interesu narodowego

Piotr Mickiewicz

Abstract

The ability to pursue national interests determines the strength and position of the state. To this end, it uses a number of instruments, depending on the nature of the interest, the specificity of the political and economic environment and social expectations. One of such instruments, focused on conducting maritime activity of the state, is the navy. The formula of its operation, organizational structure and potential must therefore be adapted to the long-term strategic goals of the state, which are to enable the realization of the national interest. At the same time, the vision of the use of naval forces should be open, which will allow to achieve strategic goals in the event of a change in the international situation. The ability to adapt the naval forces to changes in the international environment and the unchanging pursuit of national interest is a requirement for proper organization of the navy. The analysis of these activities in the years 1918-2018 allows us to formulate the thesis that interwar Poland was able to create and use the Navy's potential to implement the national interest, which was to maintain the sovereignty and continuity of the state. However, today the Polish state is not able to make full use of this instrument, mainly due to the lack of ability to define the essence of the concept of national interest in a globalized world.
Autor Piotr Mickiewicz (WNS / IPol)
Piotr Mickiewicz
- Instytut Politologii
Inne wersje tytułuNavy as a means of implementing the national interest
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Geopolityczny, ISSN 2080-8836, e-ISSN 2392-067X, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom28
Paginacja122-140
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimaktywność morska, interes narodowy, marynarka wojenna, strategia państwowa
Słowa kluczowe w języku angielskimmaritime activity, national interest, navy, state strategy
Streszczenie w języku polskimZdolność do realizacji interesów narodowych stanowi o sile i pozycji państwa. W tym celu wykorzystuje ono szereg instrumentów, które stosuje w zależności od charakteru tegoż interesu, specyfiki otoczenia polityczno-gospodarczego oraz oczekiwań społecznych. Jednym z takich instrumentów, skoncentrowanym na prowadzeniu aktywności morskiej państwa, jest marynarka wojenna. Formuła jej działania,struktura organizacyjna oraz potencjał musi więc być dostosowany do długofalowych celów strategicznych państwa, które mają umożliwić realizację interesu narodowego. Równocześnie wizja wykorzystania sił morskich powinna mieć charakter otwarty, co pozwoli na osiąganie celów strategicznych w przypadku zmiany sytuacji międzynarodowej. Zdolność adaptacji sił morskich do zmian otoczenia międzynarodowego i niezmiennego dążenia do realizacji interesu narodowego stanowi wymóg właściwej organizacji marynarki wojennej. Analiza tych działań w latach 1918-2018 pozwala na sformułowanie tezy, iż Polska międzywojenna potrafiła stworzyć i wykorzystać potencjał Marynarki Wojennej do realizacji interesu narodowego, jakim było utrzymanie suwerenności i ciągłości państwa. Natomiast współcześnie państwo polskie nie potrafi w pełni wykorzystać tego instrumentu, głównie ze względu na brak umiejętności zdefiniowania istoty pojęcia interes narodowy w zglobalizowanym świecie.
URL http://przeglad.org/wp-content/uploads/2019/06/XXVIII-07-Mickiewicz.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?