Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie

Krystyna Wojewódzka-Król , Ryszard Rolbiecki

Abstract

Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infrastructure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which testifies to the high profitability of the project.
Author Krystyna Wojewódzka-Król (FE / DTP)
Krystyna Wojewódzka-Król,,
- Department of Transportation Policy
, Ryszard Rolbiecki (FE / DTP)
Ryszard Rolbiecki,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsDevelopment of inland water transport in seaports hinterland - important and current challenge
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (37)
Pages285-295
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport wodny śródlądowy, porty morskie
Keywords in Englishinland water transportation, maritime ports, inland navigation, hinterland of maritime ports, hintarland transport
Abstract in PolishKompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
DOIDOI:10.18276/ptl.2017.37-15
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/6781.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back