Etatyzm w polityce gospodarczej rządu PiS jako czynnik oddziałujący na konkurencyjność gospodarki polskiej

Krzysztof Dobrowolski , Grzegorz Pawłowski

Abstract

Statism plays an important role both in the theory of economics and in the empirical research of economic systems. It is an important factor related to the economy and its competitiveness. Statism can be understood as taking over the control of private enterprises by the state or the creation of new businesses with the dominance of state capital. In this waystate institutions become both an arbiter, a legislator, and a business player. If the level of statism grows, it may be a reason for many market distortions and unfair competition. Taking into consideration the above aspects, the main goal of this article is to examinethe process of re-nationalization in the Polish economy realized by the present government. The article presents the origins and results of privatization processes in Poland as well as threats to the competitiveness of enterprises and selected sectors of the economy posed by statism.Case studies on the re-nationalization of the economy over the last 1,5 year have also been described.
Author Krzysztof Dobrowolski (FE/IMTST)
Krzysztof Dobrowolski,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Grzegorz Pawłowski (FE/DEP)
Grzegorz Pawłowski,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsStatism in the economic policy of the PiS government as a factor affecting the competitiveness of the Polish economy
Pages57-81
Publication size in sheets1.89
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishprivatization, Washington Consensus, statism, economic policy
Abstract in PolishZarówno teoria ekonomii, jak i badania empiryczne systemów gospodarczych przywiązują istotną rolę do etatyzmu. Stanowi on ważny czynnik, oddziałujący na gospodarkę i mogący wpływać na jej konkurencyjność. Etatyzm, rozumiany jako przejmowanie przez państwo kontroli nad prywatnymi przedsiębiorstwami lub tworzenie nowych przedsiębiorstw z dominacją kapitału państwowego, powoduje, że instytucje państwowe stają się w gospodarce zarówno arbitrem, prawodawcą, jak i graczem. Jeżeli skala etatyzmu rośnie, może to spowodować zakłócenia na rynku oraz ograniczyć uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, celem poniższego artykułu jest przebadanie wybranych procesów re-etatyzacji gospodarki polskiej dokonywanych przez rząd PiS. W artykule, nawiązując do genezy i rezultatów procesów prywatyzacyjnych w Polsce, wskazano zagrożenia, jakie niesie etatyzm dla konkurencyjności przedsiębiorstw i wybranych sektorów gospodarki, a także przedstawiono studia przypadków, dotyczących re-etatyzacji gospodarki w ciągu ostatniego 1,5 roku.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?