Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym - na przykładzie szkół trójmiejskich

Ewa Badyda

Abstract

The article analyzes the names of Tri-City schools of dance. These onyms are quite new and have a marketing character. The material consists of 86 names. In the text, the functional aspect of the names is analysed and their following functions are discussed: a cultural, informative, identifying and a persuasive one. Also, the specificity of naming in the dance service industry has been brought out. That is a significant share of Spanish-language names and also including the names of school owners, masters of dance, into the structure of a name, which suggests the highest training standards and direct contact with the dancing elite. The persuasive function of names is aimed at creating a positive image of the school and arousing interest in its offer. The names build positive associations related to the school as an educational center, a teaching process itself and the school’s community. They suggest benefits that can be enjoyed by a participant of a dance training, both physical and those resulting from meeting his various mental needs
Autor Ewa Badyda (WF / IFP)
Ewa Badyda
- Instytut Filologii Polskiej
Inne wersje tytułuNames of contemporary schools of dance in a functional aspect - as shown by the example of Tri-city schools of dance
Tytuł czasopisma/seriiJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Rok wydania2018
Tom13
Nr2
Paginacja16-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Streszczenie w języku polskimArtykuł poddaje analizie nazwy trójmiejskich szkół tańca. Stanowią one w większości nową warstwę onimiczną i mają charakter chrematonimów marketingowych. Materiał stanowi 86 nazw. Analiza dotyczy aspektu funkcjonalnego nazw: wyróżnione zostały funkcja kulturowa, informacyjna, tożsamościowa i perswazyjna. Wydobyta została specyfika nazewnictwa branży. Stanowi o niej znaczący udział nazw hiszpańskojęzycznych oraz budowanie tożsamości szkoły poprzez włączanie do struktury nazw antroponimów właścicieli, mistrzów tańca, co pośrednio sugeruje najwyższe standardy szkolenia i bezpośredni kontakt z elitą środowiska. Funkcja perswazyjna nazw nastawiona jest na wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz stworzenie zachęty do skorzystania z jej oferty. Nazwy budują pozytywne asocjacje związane ze szkołą jako ośrodkiem edukacyjnym, samym procesem nauczania, jej społecznością oraz sugerują indywidualne korzyści, które odnieść może uczestnik szkolenia tanecznego: fizyczne i wynikające z zaspokajania różnorodnych potrzeb psychicznych.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/975/795
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?