Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym - na przykładzie szkół trójmiejskich

Ewa Badyda

Abstract

The article analyzes the names of Tri-City schools of dance. These onyms are quite new and have a marketing character. The material consists of 86 names. In the text, the functional aspect of the names is analysed and their following functions are discussed: a cultural, informative, identifying and a persuasive one. Also, the specificity of naming in the dance service industry has been brought out. That is a significant share of Spanish-language names and also including the names of school owners, masters of dance, into the structure of a name, which suggests the highest training standards and direct contact with the dancing elite. The persuasive function of names is aimed at creating a positive image of the school and arousing interest in its offer. The names build positive associations related to the school as an educational center, a teaching process itself and the school’s community. They suggest benefits that can be enjoyed by a participant of a dance training, both physical and those resulting from meeting his various mental needs
Author Ewa Badyda (FL / PPP)
Ewa Badyda,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsNames of contemporary schools of dance in a functional aspect - as shown by the example of Tri-city schools of dance
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No2
Pages16-29
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishArtykuł poddaje analizie nazwy trójmiejskich szkół tańca. Stanowią one w większości nową warstwę onimiczną i mają charakter chrematonimów marketingowych. Materiał stanowi 86 nazw. Analiza dotyczy aspektu funkcjonalnego nazw: wyróżnione zostały funkcja kulturowa, informacyjna, tożsamościowa i perswazyjna. Wydobyta została specyfika nazewnictwa branży. Stanowi o niej znaczący udział nazw hiszpańskojęzycznych oraz budowanie tożsamości szkoły poprzez włączanie do struktury nazw antroponimów właścicieli, mistrzów tańca, co pośrednio sugeruje najwyższe standardy szkolenia i bezpośredni kontakt z elitą środowiska. Funkcja perswazyjna nazw nastawiona jest na wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz stworzenie zachęty do skorzystania z jej oferty. Nazwy budują pozytywne asocjacje związane ze szkołą jako ośrodkiem edukacyjnym, samym procesem nauczania, jej społecznością oraz sugerują indywidualne korzyści, które odnieść może uczestnik szkolenia tanecznego: fizyczne i wynikające z zaspokajania różnorodnych potrzeb psychicznych.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/975/795
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back