Problematyka zanieczyszczenia środowiska pochodnymi kwasu ftalowego

Daniel Wolecki , Magda Caban , Piotr Stepnowski , Jolanta Kumirska

Abstract

Industry and the development of civilization implies the penetration of chemical compounds into the environment. Almost all of them are foreign chemicals that disturb the homeostasis of biotic systems. Esters of phthalic acid being the basic compounds that give plasticity to plastic belong to anthropogenic pollution of the environment. Their presence was confirmed both in the atmosphere, hydrosp here as well as in the soil and sediments of water reservoirs. From the soil they can migrate to food, and thus can directly threat people and terrestrial animals. Many of them belong toendocrine-disrupting chemicals can which can negatively influence of on male or female reproductive systems, and even lead to cancer disease. This article summarizes the pathways of migration and the spread of phthalic acid esters in the environment. Attention has been paid to the possible mechanism of degradation of these compounds in laboratory and environmental conditions. The data concerning on the presence of phthalates in various environmental components was also presented.
Author Daniel Wolecki (FCh / DEA / LChAD)
Daniel Wolecki,,
- Laboratory of Chemical Analytics and Diagnostics
, Magda Caban (FCh / DEA / PAiMŚ)
Magda Caban,,
- Pracownia Analityki i Monitoringu Środowiska
, Piotr Stepnowski (FCh / DEA / LChER)
Piotr Stepnowski,,
- Laboratory of Chemical Environmental Risks
, Jolanta Kumirska (FCh / DEA / LChAD)
Jolanta Kumirska,,
- Laboratory of Chemical Analytics and Diagnostics
Other language title versionsProblems of environmental pollution with derivatives of phthalic acid
Pages343-352
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019: Nauki techniczne i ścisłe, vol. 1, 2019, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-7-8, [978-83-951445-4-7], 368 p.
Keywords in Polishftalany, obecność w środowisku, zanieczyszczenia pochodnymi kwasu ftalowego, oczyszczalnie hydroponiczne
Keywords in Englishphthalates, presence in the environment, phthalic acid derivatives pollution, hydroponic cultivation
Abstract in PolishPrzemysł oraz rozwój cywilizacji implikuje przedostawanie się związków chemicznych do środowiska. Niemalżew całości są to obce chemikaliazaburzające homeostazę układów biotycznych. Do antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska należą estry kwasu ftalowego będące podstawowymi związkami nadającymi plastyczność materiałom plastikowym. Ich obecność została potwierdzona zarówno w atmosferze, hydrosferze, jak i w glebie oraz osadach zbiorników wodnych. Z gleby mogą migrować do żywność, a tym samym bezpośrednio zagrażać ludziom i zwierzętom lądowych. Wiele ftalanów wykazuje aktywność estrogenną zaburzając prawidłowy rozwój płciowy organizmów wodnych, ich obecność może prowadzić także do zmian nowotworowych. W niniejszym artykule omówionoźródła oraz drogi rozprzestrzeniania się estrów kwasu ftalowego w środowisku. Zwrócono uwagę na możliwe mechanizmyrozkładu tych związków w warunkach laboratoryjnych oraz środowiskowych. Zaprezentowano takżeprzykładowe wyniki analiz obecności ftalanów w różnych komponentach środowiska.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle-2019-cz-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?