Pomorska Kolej Metropolitalna - funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Krzysztof Kopeć

Abstract

The article presents the current functioning of the Pom-eranian Metropolitan Railway. Significant achievements were identified – especially the large number of passengers in regional connections – with Kartuzy and Kościerzyna, as well as a systematic increase in the number of passengers in all destinations. Failures were also pointed out – above all, an unsatisfactory number of passengers in metropolitan con-nections. This largely results from a low frequency of trains, maladjustment of the public city transport to the Metropoli-tan Railway stations and weak connections with trains of the Fast Urban Railway at railway stations in Gdynia Główna and Gdańsk Wrzeszcz. Yet, the Pomeranian Metropolitan Railway is developing – the main example being the launch of new stops, Gdynia Karwiny and Gdynia Stadion, on 10 December 2017. Further investments are being planned – including, first of all, construction of a new stop Gdańsk Firoga, electrification of the Pomeranian Metropolitan Rail-way and modernization of railway line No. 201, whose sec-tion between Gdynia Główna and Kościerzyna constitutes part of the Pomeranian Metropolitan Railway. On the other hand, apart from overcoming the mentioned shortcomings which have appeared during the functioning to date, the directions of the development of the Pomeranian Metropoli-tan Railway should primarily be the extension of the line from Kartuzy to Sierakowice and the construction of a plat-form for the Pomeranian Metropolitan Railway along with the existing platform for the Fast Urban Railway in Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.
Author Krzysztof Kopeć (FOG / IG / DRDG)
Krzysztof Kopeć,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsPomeranian Metropolitan Railways – the functioning and directions of development
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol19
No6
Pages1205-1212
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishurban railway, Fast Urban Railway, Regional Railway, Pomeranian Metropolitan Railway
Abstract in PolishW artykule przedstawiono dotychczasowe funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wskazano istotne osiągnię-cia – zwłaszcza dużą liczbę podróżnych w połączeniach regionalnych – z Kartuzami i Kościerzyną, a także systematyczny wzrost liczby pasażerów we wszystkich relacjach. Wskazano też porażki – przede wszystkim niesatysfakcjonującą liczbę pasa-żerów w połączeniach aglomeracyjnych. Jest ona efektem głównie zbyt małej częstotliwości kursowania pociągów, niedosto-sowania oferty dowozowej komunikacją publiczną do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz słabego skomuniko-wanie z pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej na stacjach Gdynia Główna i Gdańsk Wrzeszcz. Pomorska Kolej Metropolitalna rozwija się – przykładem jest przede wszystkim uruchomienie 10 grudnia 2017 r. nowych przystanków Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion. W planach są kolejne inwestycje – w tym przede wszystkim budowa nowego przystanku Gdańsk Firoga, elek-tryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz modernizacja linii kolejowej nr 201, której odcinek pomiędzy Gdynią Główną a Kościerzyną jest częścią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Natomiast kierunkami rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powinno być poza likwidacją wymienionych w artykule mankamentów, które ujawniło dotychczasowe funkcjonowanie, przede wszystkim przedłużenie linii z Kartuz do Sierakowic oraz wybudowanie peronu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.
DOIDOI:10.24136/atest.2018.254
URL http://economic-research.pl/Journals/index.php/atest/article/view/1021/980
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back