Human rights in relation to NBIC convergence

Oktawian Nawrot

Abstract

The tumultuous development of science and technology, which we are witnessing, is undoubtedly one of the most characteristic features of modernity. Icons that symbolize everyday revolutions that successively change our view of reality – the cute visage of Dolly the sheep, strings of numbers representing the world-wide web and virtual reality, smartphones, brain-computer interfaces, miniature chips, nanopills, etc. – have stormed into our consciousness, becoming a natural part of reality. It would be a truism to say that taking away electronic gadgets from modern representatives of the technologically advanced part of the world would probably lead to that part of the world feeling lost and certainly as if it lost important reference points enabling self-identification and smooth functioning. Science and technology have taken root in our world and even in us. First we learned about it, now it learns about us. The devices we use every day, like the smartphone mentioned above, often “know” us better than our loved ones. They “know” our interests, desires, habits, monitor our physical activity, monitor our progress, help manage our finances, provide us with entertainment, motivate us, suggest what choice to make, participate in decision-making. They live with us in perfect symbiosis, like the bacteria living inside our bodies enabling proper functioning. Without going into an assessment of this state of affairs, since that is not the purpose of this paper, I will allow myself to consider it a fact that is not subject to discussion in principle. But it’s worth to ask the question: is there any cost of this symbiosis? Are there only benefits, or are there also charges? In the following article, I will attempt to analyze the latter, in particular the consequences of NBIC convergence for the European system of human rights protection.
Author Oktawian Nawrot (FLA/DTPLS)
Oktawian Nawrot,,
- Department of Theory and Philosophy of Law and State
Other language title versionsPrawa człowieka wobec konwergencji NBIC
Journal seriesPolish Law Review, ISSN 2543-9855, e-ISSN 2450-9841, (0 pkt)
Issue year2017
Vol3
No1
Pages106-126
Publication size in sheets1.00
Keywords in PolishKonwergencja NBIC, prawa człowieka, nanotechnologia, biotechnologia, technologia informatyczna, nauki kognitywne, Big Data, biomedycyna, bioprawo
Keywords in EnglishNBIC convergence, human rights, nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive sciences, Big Data, biomedicine, biolaw
Abstract in PolishBurzliwy rozwój nauki i techniki, którego jesteśmy świadkami, niewątpliwie jest jednym z bardziej charakterystycznych znamion współczesności. Ikony symbolizujące codzienne rewolucje, zmieniające sukcesywnie obraz rzeczywistości – sympatyczny pyszczek owieczki Dolly, ciągi cyfr przedstawiające sieć www i wirtualną rzeczywistość, smartphone, interfejsy mózgowo-komputerowe, miniaturowe chipy, nanopigułki… wdarły się szturmem do naszej świadomości, stając się naturalnym elementem rzeczywistości. Truizmem byłoby stwierdzenie, iż odebranie współczesnemu reprezentantowi rozwiniętych technologicznie części świata, gadżetów elektronicznych doprowadziłoby prawdopodobnie do jego zagubienia, a z pewnością utraty istotnych punktów odniesienia umożliwiających mu samookreślenie i sprawne funkcjonowanie. Nauka i technologia na dobre zakorzeniły się w naszym świecie i w nas samych. Najpierw my nauczyliśmy się jej, obecnie ona poznaje nas. Urządzenia, którymi posługujemy się na co dzień, jak wspomniany już smartphone, częstokroć „znają” nas lepiej niż nasi najbliżsi – „wiedzą” jakie są nasze zainteresowania, pragnienia, przyzwyczajenia, śledzą naszą aktywność fizyczną, monitorują nasze postępy, pomagają w zarządzaniu środkami finansowymi, dostarczają rozrywki, motywują nas do działania, podpowiadają jakiego wyboru dokonać, uczestniczą w podejmowaniu decyzji… żyją z nami w doskonałej symbiozie, niczym żyjące w naszych organizmach bakterie umożliwiające ich właściwe funkcjonowanie. Nie wdając się w ocenę tego stanu rzeczy, gdyż nie jest to celem niniejszego opracowania, pozwolę sobie uznać go za fakt nie podlegający w zasadzie dyskusji. Ale warto zapytać, czy są jakieś koszty tej symbiozy? Czy są tylko korzyści, czy istnieją też obciążenia? W poniższym artykule podejmę próbę przeanalizowania tych drugich, w szczególności konsekwencji konwergencji NBIC dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.7111
URL https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1557993
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?